زوال و شکست تروریسم تکفیری قطعی است

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن حمالت تروریستی در استانهای کربال و بابل در عراق گفت: زوال و شکست تروریسم تکفیری قطعی است. بهرام قاسمی با محکومیت حمالت تروریستی در عراق که به کشته و مجروح شدن دهها انسان بیگناه انجامید، با دولت و ملت این کشور و خانواده قربانیان این حوادث اندوهبار ابراز همدردی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: شکستهای سنگین و پیدرپی تروریستهای تکفیری در عراق و سوریه موجب از هم گسیختگی فکری و تشکیالتی آنان شده است. آنان در تالشیمذبوحانهبرایبازسازیروحیهاندکمزدورانخود،عملیاتکورانتحاری را در اقصینقاط منطقه و جهان در دس//تور کار خود قرار دادهاند، اما زوال و نابودیشانحتمیاست.قاسمیبااشارهبهجریشدنتهماندهتروریستهای تکفیری پس از گردهماییهای نمایشی اخیر حامیان تروریسم، آن هم به نام مبارزه با تروریسم، دولتها و ملتهای منطقه و جهان را به هوشیاری هر چه بیشتر دعوت و خاطرنشان کرد: غفلت از پرداختن به مبانی فکری و منابع مالی تروریسم و دادن آدرسهای غلط و اشتباه، تروریسم را در اشکال مختلف همچنان به عنوان خطر اول منطقه و جهان باقی میگذارد. سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همچون همیشه خود را مصمم میداند در کنار دولتها و ملتهای منطقه برای مبارزه بیامان با خشونت و تا نابودی کامل تروریسم بایستد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.