هدف ایران توسعه و گسترش ارتباطات با همسایگاناست

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- محمد جواد ظریف در جریان سفر به قزاقستان با وزرای خارجه روس//یه، ازبکستان و قرقیزس//تان دیدار و رایزنی کرد. وزیر خارجه کش//ورمان که برای شرکت در افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی اکسپو 2017 آستانه و اجالس سازمان همکاریهای شانگهای به قزاقستان سفر کرده است با همتایان روس، ازبک و قرقیزی خود در ارتباط با مسایل دوجانبه و منطقهای رایزنی و گفتوگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: از اهداف مهم جمهوری اسالمی ایران توسعه و گسترش ارتباطات با همسایگان است و کشور قزاقستانازجایگاهویژهایدربینهمسایگانایرانبرخورداراست.درایندیدار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و نورسلطان نظربایف، رییس جمهور قزاقستان راههای گسترش و توسعه همکاریهای دو کشور را بررسی کردند.همچنینرییسجمهورقزاقستانباتاکیدبرتوسعهروابطهمهجانبهبا کشورمان از ایران به عنوان همسایه و شریک مهم استراتژیک یاد کرد. نظربایف با اشاره به رشد تروریسم در منطقه خواستار همکاری همهجانبه برای مبارزه با این معضل مهم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.