هیاتی از حماس به ایران میآید

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- رس//انههای عربی از س//فر هیاتی از جنبش حماس به تهران به ریاست رییس دفتر سیاسی این جنبش خبر دادند. اسامه حمدان، مسوول روابط بینالملل جنبش حماس اعالم کرد که هیاتی از این جنبش به ریاست اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس به زودی به ایران سفر میکند. وی عالوه بر س//فر به ایران به چند کش//ور دیگر که هنوز به نام آنها اشارهای نشده است نیز سفر خواهد کرد. حمدان درباره سخنان اخیر عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی که از مقاومت به عنوان تروریسم یاد کرده بود، گفت: اینسیاستسعودیهاستوبیانآنبرایفلسطینیهاغافلگیرکنندهنبودبلکه آنچه غافلگیرکننده بود، بیان علنی آن بود. وی خاطرنشان کرد اراده مقاومت با وجود فشارهای داخلی و خارجی هرگز از بین نخواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.