خدمات بانکی گران شد

Jahan e-Sanat - - News -

بانک مرک//زی در تازهترین اقدام خود بخش//نامهای به بانکها اع//الم کرده که براساس آن حداکثر نرخهای قابل وصول کارمزد خدمات بانکی را در برخی حوزهها تغییرات داده است. این در شرایطی است که در مدت گذشته باز هم دستورالعملهایی برای تغییرات نرخ کارمزد و افزایش آن به شبکه بانکی اعالم شده بود.

با توجه به اینکه سهم کارمزد در تامین منابع بانکهای ایرانی در قیاس با س//ایر بانکه//ای دنیا از حد پایین//ی برخوردار بوده و جای چندانی در تامین هزینه آنها ندارد، در سالهای اخیر این موضوع موجب تمرکز بانکها بر س//ود ناش//ی از دریافت تس//هیالت شده است، چراکه سهم اعظم از درآمدهای آنها اکنون از س//ود وامهای پرداختی تامین میشود.

این در حالی است که عدم ورود بانکها ب//ه دریافت کارمزد متناس//ب با خدمات بانکی و براساس اس//تانداردهای موجود، موضوعی ب//وده که به دفعات مورد انتقاد مقامات بانک مرکزی قرار گرفته به گونهای که ولیاهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد بانکهای ایرانی در حال حاضر به سمت درآمدزایی از محل سود تسهیالت رفته و در رقابتی مخرب با یکدیگر درآمد ناشی از کارمزد را حذف کردهاند.

وی البت//ه معتقد اس//ت ک//ه بانکها عقبنشینی از دریافت کارمزد را عمدتا به دلیل جذب مش//تری و رضایت آنها انجام میدهند در حالی که این میتواند به عنوان محلی برای درآمدزایی آنها باشد.

به دنبال مس//ایل مطرح ش//ده س//ال گذشته بود که شورای پول و اعتبار موضوع دریافت کارمزد و افزایش سهم درآمدی آن در ش//بکه بانکی را مورد بررسی قرار داده و حتی از بانک مرکزی خواست برای این چالش نظام بانکی برنامهای تدوین کند تا به افزایش سهم درآمدی بانکها از محل کارمزد خدمات بانکی منتهی شود.

در کنار این جریان طی مدت گذش//ته بارها شبکه بانکی شاهد ابالغ بخشنامههایی در قالب تغییرات نرخ کارمزد بوده که طی آن یا نرخها افزایش داشته، برای آن حداقل تعیین شده و در مواردی نیز هنوز قیمتها تغییراتی نداشتهاند.

کارمزد خدمات منقول و غیرمنقول و اعتبارات

در تازهتری//ن دس//تورالعمل ابالغی در رابطه با کارمزد خدم//ات ریالی، حداکثر نرخهای قابل وصول کارمزد خدمات بانکی شامل ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا تعیین شدهاند.

براساس تغییرات انجامشده در مواردی حداکثر نرخها اعالم شد؛ کارمزد تهیه تصویر اسناد روزهای قبل به درخواست مشتری 2000 تومان، بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته از سوی شعب به مشتری 5000 تومان، اطالعات درخواس//تی مش//تریان جهت ارائه به حسابرس//ان قانونی 3500 تومان، تنظی//م وکالتنامههای داخلی به درخواست مشتری 10 هزار تومان، گواهی اعالم بدهی یا مانده هرگونه از حس//ابها به مراجع ذیصالح به درخواست مشتری 10 هزار تومان، دریافت حضوری قبوض آب، برق، گاز، تلفن، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه 2000 تومان. صدور دستهچک تا 120 تومان در کمت//ر از یک ماه پی//ش نیز بانک مرک//زی تغیی//رات جزی//ی در حداقل و حداکثر نرخهای قابل وصول خدمات بانکی را اعالم کرده بود که در مهمترین این موارد کارمزد صدور دستهچک براساس سیستم صیاد هر برگ به 120 تومان افزایش یافته بود. در عین حال که اعالم ش//د بانکها و موسس//ات اعتب//اری میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا 30 درصد مبالغ موجود در این حوزه را تعیین کنند. کارمزدهایتا05 هزارتومانی در س//ال گذش//ته هم بان//ک مرکزی تعرف//ه کارمزد ارائه خدم//ات بانکی را در مورد وثیقهها، ضمانتنامهها، صدور چک و صندوقهای اجارهای، حوالهها، مدیریت اوراق بهادار مشتریان، وصول برات و انواع حس//ابها تغییر داده ب//ود به طوری که حداکث//ر نرخ این کارمزده//ا به 50 هزار تومان هم میرسید. در این بخش//نامه ابالغ//ی نرخ کارمزد چکهای بانکی رمزدار و همچنین وصول چک مهمترین تغییرات ب//ود به گونهای که نرخ کارمزد صدور چک بانکی 5000 تومان، صدور چک بینبانکی مش//روط به درخواست مشتریان 5000 تومان، صدور المثنی چک بانکی 5000 تومان و ابطال چک بینبانکی به درخواست مشتری هر فقره 1000 تومان تعیین ش//د. از س//وی دیگر س//پردههای مدتدار ریالی و ارزی هر کدام تا 0/05 مبلغ در س//ال و حداقل 50 هزار تومان دارای کارمزد ش//دند. در م//ورد ضمانتنامهها نیز باید یادآور ش//د کارمزد ضمانتنامههای بانکهای خارجی معتبر تا حداقل 50 هزار تومان در س//ال اعالم شده بود. کارمزدکارتبهکارت با این حال یکی از خدمات بانکی معمول که مشتریان از آن استفاده میکنند فعال دچار تغییرات قیمتی نش//ده به گونهای که نرخ کارم//زد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک نظیر حواله س//امانه س//حاب- انتقال کارت به کارت- و ساتنا، اع//الم مان//ده موجودی حس//اب، صدور هرگون//ه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحض//وری قب//وض، خدم//ات تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز و همچنین پرداخ//ت حقوق پرس//نل س//ازمانها و ش//رکتها ثابت مانده و تا ابالغ بخشنامه جدید به روال همان بخش//نامه قبلی در سال 1388 خواهد بود.

در ح//ال حاضر بنا بر بخش//نامه بانک مرکزی،مشتریانبانکهابرایکارتبهکارت کردن وجه باید بر این اساس کارمزد بپردازند: تایکمیلیون005 تومان،یکتادومیلیون 700 تومان، دو تا سه میلیون 900 تومان، سهتاچهارمیلیون0011 تومان،چهارتاپنج میلیون 1300 تومان، پنج تا شش میلیون 1500 تومان، شش تا هفت میلیون 1700 تومان،هفتتاهشتمیلیون0091 تومان، هش//ت تا 9 میلیون 2100 تومان، 9 تا 10 میلی//ون 2300 توم//ان، 10 تا 11 میلیون 2500 توم//ان، 11 ت//ا 12 میلیون 2700 تومان، 12 تا 13 میلیون 2900 تومان، 13 ت//ا 14 میلیون 3100 تومان و از 14 تا 15 میلیون 3300 تومان.

نرخکارمزدچکهایبانکیرمزداروهمچنینوصولچکمهمترینتغییرات ب//ود به گونهای ک//ه نرخ کارمزد ص//دور چک بانکی 5000 توم//ان، صدور چک بینبانکیمشروطبهدرخواستمشتریان0005 تومان،صدورالمثنیچکبانکی 5000 تومان و ابطال چک بینبانکی به درخواس//ت مش//تری هر فقره 1000 تومان تعیین شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.