نیروهای مسلح پیشگام شدند

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- دو هفته پس از اعالم رییس کل بانک مرکزی برای ادغام بانکها خبر رس//ید نیروهای مسلح پیشگام شدهاند و قرار است آغازگر تجمیع بانکها و موسسات مالی خود باشند.

بانک مرک//زی تصمیم گرفته بانکهایی که تمکین نکردهاند را ادغام کند. سیف گفته است: »هدف ما این اس//ت که بتوانیم نسبتهای مالی در صورتهای مالی بانکه//ای ایرانی را به نس//بتهای روز بانکداری دنیا نزدیک کنیم که در این حالت مهمترین موضوع، نسبت کفایت س//رمایه بانکهاست و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه س//رمایه آورده خود را افزایش دهند، سهام جدید در بورس عرضه کنند یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام ش//وند. وقتی بانکها با یکدیگر ادغام میشوند، صرفهجویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت چراکه قیمت تمامشده و هزینه خدمات آنها کاهش مییابد. از سوی دیگر برخی هزینههای دیگر از جمله هزینههای مربوط به شعب کاهش مییابد چرا که وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام میشوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت میتوانند یکی از شعب را تعطیل کنند و آن را در جای دیگری توسعه دهند.

اگرچه تصمیم به ادغام بانکها اساسا تصمیم خوبی برای استانداردسازی بانکها مطابق با شیوههای بانکداری دنیاست اما کارشناسان اقتصادی میگویند ادغام زمانی معنا دارد که تعدادی بانک بزرگ خوب در کشور وجود داشته باشد، تا بتوان بانکهایی را که عملکرد نامناسبی دارن//د در بانکهای خوب ادغام کرد زیرا با این ش//یوه میتوان امیدوار بود که مش//کالت و دارایيهاي سمی بانک بد به مرور در عملکرد بانک خوب حل شود. این در حالی است که بررسی وضعیت بانکهای کشور نشان میدهد ترازنامه تعداد انگشتش//ماری از بانکها قابل دفاع اس//ت که میزان داراییشان هم برای این ادغامها بسیار کوچک است.

البته توصیه کارشناس//ان این است که برای اجرای برنامه ادغام بانکها بهتر اس//ت بانک مرکزی ابتدا یک خط اعتباری بس//یار بزرگ به اندازه دارایی بانکهایی که مشکل دارند یا کسر بزرگي دارند، آماده شود تا اگر قرار است ادغام اجرایی شود این خط اعتباری به کمک برنام//ه ادغام بیاید و با این برنامه پیش رود در غیراین صورت نمیتوان امیدوار بود ادغامهایی که قرار اس//ت انجام شود، قابل دفاع و موفق است. بانکداران از ادغام میگویند در همین حال پرویز عقیلیکرمانی، کارشناس ارشد حوزه بانکداری و یکی از بانکداران باس//ابقه در رابطه با وضعیت کنونی بانکها میگوید: راهکار مواجهه با بحران کنونی نظام بانکی، اجرایی کردن قواعد بازل 3 از سوی بانک مرکزی است به نحوی که چنانچه بازل 3 اجرایی شود، بانکها متوجه خواهند شد چه وضعیت خطرناکی دارند به این معنا که برخی از آنها سرمایه منفی خواهند داش//ت یعنی بانکداری نمیکنند و مثل ش//رکتهای مضاربهای که در گذشته وجود داشتهاند، مشغول فعالیت شدهاند.چنانچه واقعبینانه با این موضوع برخورد کنیم و در مسیر تجدید ساختار بانکها گام برداریم، بازل 3 هر چه س//ریعتر باید اجرایی شود و در قدمهای بعدی اگر قرار است بانکها ادغام یا تعدادی از آنها ورشکسته هم شوند، کار را باید پیش برد چراکه در همه جای دنیا تجدید ساختار بانکها منجر به از بین رفتن آنها شده که البته لزوما ورشکسته نبودند.

وی خاطرنش//ان ک//رد: در ای//ن فرآیند تع//دادی از بانکهای دنیا جمع ش//ده یا ادغام ش//دهاند. پس الزم اس//ت هر چه سریعتر از این قواعد بینالمللی استفاده کنیم و اگر بانکهایی وضعیت مناسبی ندارند، از گردونه خارج شوند. بانکهای آغازگر

در ای//ن میان اگرچه هنوز به صورت رس//می، نامی از بانکهای//ی که برای ادغام در ابتدای فهرس//ت قرار میگیرند برده نش//ده اس//ت اما مناب//ع بانکی خبر از پیشگام ش//دن نیروهای مسلح در پروس//ه ادغامهای بانک//ی میگویند. هم//ان چیزی که به نظر میرس//د منطقیترین پروسه برای آغاز این فرآیند است، چراکه سهامداران اصلی، مشترک هستند و کمتر شاهد نزاعها یا اختالفنظرها در این رابطه خواهیم بود.

یک مقام مسوول بانکی در این رابطه به مهر میگوید: چند ماهی اس//ت ک//ه مذاکرات بانکه//ای مرتبط با نیروهای مس//لح ب//ا بانک مرکزی آغاز ش//ده و در این ارتب//اط هم، توافقات اولیه برای انجام این ادغام صورت گرفته اس//ت.وی افزود: بانک مرکزی حساسیت زیادی روی ادغام بانکها دارد و در فرآیند مذاکره، همهجوانب را در نظر میگیرد، اما با توجه به اینکه ظرف سالهای گذش//ته، نیروهای مسلح، بانکها و موسسات اعتباری زیادی را به ثبت رسانده و مشغول به کار دارند، به نظر میرسد نسبت به سایر بانکها که سهامداران متفاوتی دارند، با مشکالت کمتری مواجه باشند و ادغام در آنها، زودتر به نتیجه برسد.

این مقام مس//وول ادامه داد: هماکنون چند بانک و موسسه اعتباری نیروهای مسلح اعالم آمادگی کردهاند که در فرآیند ادغام پیشگام شوند. موسسات مالی نیروهای مسلح

در این میان کارشناسان بانکی نیز بر این باورند که آغاز ادغام بانکها از موسسات مالی و بانکهای مرتبط با نهادهای نظامی و انتظامی امری منطقی به شمار میرود و به نظر میرسد این امر، میتواند تجربه مثبتی باشد که سایر بانکها را هم در ورود به پروسه ادغام، ثابتقدم کند.به هر سو باید منتظر ماند و دید که آیا ادغام بانکها در زمان ریاست ولیاهلل سیف با بانک مرکزی آن هم در عمر باقیمانده از دولت یازدهم، عملیاتی خواهد شد یا اینکه باید کار را در دولت دوازدهم پیگیری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.