پرداختتسهیالتقرضالحسنهبه052 هزار مستمریبگیر

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمان واگذاری سهام بانک رفاه به بازنشستگان تامین اجتماعی را در دولت دوازدهم اعالم کرد و از برنامهریزی برایپرداختتسهیالتقرضالحسنهبه052 هزارمستمریبگیرخبرداد.

ب//ه گزارش ایبنا، حجتاهلل میرزایی اظهار کرد: تعداد بازنشس//تگان و مستمریبگیرانتحتپوششتامیناجتماعیحدودسهمیلیوننفربرآورد میش//ود و به تناسب خدمت و سابقه افراد، حقوق و خدمات متناسب به بیمهشدگانارائهمیشود.

وی بیان کرد: با برنامهریزیهای انجام شده از طریق بانک عامل برای052 هزارمستمریبگیر،امسالتسهیالتقرضالحسنهپرداختخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.