پایان هفته آرام دالر پس از ناآرامیهای داخلی

Jahan e-Sanat - - News -

مهم، نقش بیمه مرکزی در جریان فرهنگسازی و اطالعرسانی، جدای از تبلیغات و بازاریابی معمول که این بیمه را از سایر شرکتهای بیمه متمایز میکند آشکار میشود.صنعت بیمه ایران با وجود سابقه طوالنی خود در مقام مقایسه با کشوری مانندچینکهبیمهراازسال0891 آغازکردهاست،توسعهنیافتهبهنظرمیرسد؛ به صورتی که شهروندان ایرانی تقریبا هنوز درنیافتهاند که همه عرصههای زندگی خودراازتولدفرزندانتاسالخوردگی،بیماریومرگمیتوانندبهبیمهپیوندبزنند. اینموضوع)ضعففرهنگبیمه(فقطمختصبیمهاشخاصنیستودربخشهای اقتصادینیزشاهدچنینخالئیهستیم؛دربخشهاییمانندنفت،گاز،پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیالت بانکی و پروژههای عمرانی دولتی و خصوصی که هر یک سابقه طوالنی در اقتصاد ایران دارند نیز این ضعف مشاهده میشود. این در حالی است که بر اساس آمار صندوق بیمه حوادث بالیای طبیعی، از مجموع 43 نوع بالیای طبیعی در جهان،33 نوع آن در ایران رخ میدهد، به این ترتیب ایران جزو01 کشوربالخیزجهانمحسوبمیشود.

موضوع را با این طرح سوال ادامه میدهم؛ جامعه هدف در فرهنگسازی چه کسانیهستند؟

به دلیل بار مالی تبلیغات برای شرکتهای بیمهای قطعا به کارگیری روشهای آموزشیهمهزینهبسیارکمتریرابهاینشرکتهاتحمیلمیکندوهماثرگذاری مطلوبتریخواهدداشت.

امروزه سهولت آموزش و همچنین اثرگذاری آن در مدارس در همه کشورهای دنیا اثبات شده و کشورهای پیشرفته از سالها قبل آنرا به کار گرفتهاند. در همین راستا همکاری و مشارکت بیمههای دولتی و خصوصی با بیمه مرکزی در جهت باال بردن سطح اطالعات و دانش بیمهای جامعه برای توسعه فرهنگ بیمه و نهادینه کردن آن بیش از پیش احساس میشود.

با وجود ناآرامیهای داخلی در بازار ارز و طال هفتهای که گذشت آرامش و ثبات حاکم بود و دالر پایان هفته آرامی داشت.

آخرینروزهفتهدربازارآزادارز،دالربا01 تومانافزایشبه6373 تومان رسید که نسبت به روز چهارشنبه 0/3 درصد افزایش نشان میدهد. یورو بدونتغییرچهارهزارو652 تومانمعاملهشدوپوندانگلیسباهفتتومان افزایشقیمتچهارهزارو488 تومانمعاملهشد.لیرترکیهسهریالکاهش یافتویکهزارو38 تومانمعاملهشد.

از سویی به دنبال کاهش قیمت اونس در بازار جهانی قیمت طال و سکه در آخرین روز هفته در تهران کاهش یافت.

در بازار جهانی هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور 0/2 درصد کاهش یافت و به 1284/24 دالر رسید و در بازار نیویورک،هراونسطالبرایتحویلدرآگوست5/0 درصدکاهشپیداکرد و به 1286/80 دالر رسید. این کاهش قیمت به بازارهای ایران هم رسید، به طوری که روز پنجشنبه در بازار طال،یک مثقال طال009 تومان کاهش داشت و هرگرم طالی81 عیار با دو هزار تومان کاهش به411 هزار 867و تومانرسید.

در بازار سکه نیز این کاهش دیده شد، به طوری که هر قطعه سکه طالی بهارآزادیطرحامامیباهزارو52 تومانکاهشبهیکمیلیونو402 هزار تومانرسید.سکهطرحقدیمبا3 هزارتومانکاهشیکمیلیونو771 هزار تومانمعاملهشد.بهاینیمسکهوربعسکهنسبتبهروزچهارشنبهتغییری نداشتوبهترتیب836 366و هزارتومانمعاملهشد.یکقطعسکهگرمی همبادوهزارتومانکاهش742 هزارتومانمعاملهشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.