توسعهفرهنگبیمه؛الزاماتوموانع

Jahan e-Sanat - - News -

حسین ناطقی- با نگاهی به سطح اطالعات بیمهای در جامعه میتوان فهمید عدم استفاده از بیمه در جامعه، به دلیل عدم اطالعرسانی صحیح و ناآشنای آحاد جامعه بامقولهبیمهاست.

به عبارت دیگر ما با کمبود سواد بیمهای در جامعه مواجه هستیم و افزایش چنین اطالعاتی در جامعه با تبلیغات، آن هم به نحوی که درحال حاضر مرسوم و معمول است به نظر نمیرسد امکان رشد و بهبود افزایش آگاهی را در سطح جامعه فراهم کند.برای درک بهتر مفهوم »توسعه فرهنگ بیمه«، ابتدا به تعریف این واژهها میپردازیم.توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفتهتر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ شدن است. در تعریف فرهنگ نیز باید گفت که فرهنگ آن قسمت از محیط است که به دست انسان ساخته شده و تاثیرپذیر است.

همانگونهکهازاینمعانیبرمیآیدتوسعهفرهنگبیمهبهمعنیفراگیرکردنعادت و رفتار بیمه در جامعه است به نحوی که آثارش در ضریب نفوذ بیمه نمایان شود.

بهدلیلانتفاعیبودنخدماتبیمهایبرایشرکتهایبیمهگر،ازابتدایپیدایش و فعالیت بیمهها در ایران، تبلیغات صورت گرفته بیشتر جنبه تجاری و بازاریابی داشته و کمتر به مقوله فرهنگسازی و اقناع پرداخته شده اما در سالهای اخیر این بعد نیز قوت گرفته است.سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که این وظیفه )فرهنگسازی و توسعه فرهنگ بیمه( بر عهده کیست؟ شرکتهای بیمه یا بیمه مرکزی؟طبققانون،وظیفهوهدفازتاسیسبیمهمرکزیجمهوریاسالمیایران اینگونه آمده است: به منظور تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمهگذارانوبیمهشدگانوصاحبانآنهاهمچنینبهمنظوراعمالنظارتدولتبر این فعالیت، موسسهای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکتسهامیتاسیسمیشود.

بنابرآنچهازمفاداینتعریفاستنباطمیشودوظیفهبیمهمرکزیهمانوظیفه حاکمیتیونظارتیاستومعنی»فرهنگسازی«ازاینتعریفبهصراحتکمتربه ذهنمتبادرمیشوداماباتاملبیشتررویکلمه»تعمیم«بهمعنایعمومیتدادن وهمگانیکردن،فرهنگسازینیزدرکناروظایفحاکمیتیونظارتی،جزووظایف اینبیمهقرارمیگیرد.شرکتهایبیمهاماهمچنانمیخواهنددراینحوزهبابیمه مرکزیجمهوریاسالمیبهدلیلبرخیمنافعمالیونیزجلباعتمادبیشترمردم، مشارکتیپررنگترداشتهباشند.البتهارادهبیمهمرکزیجمهوریاسالمینیزضمن حفظجایگاهنظارتیوحاکمیتیخود،توسعهفرهنگبیمه،فراگیرشدنآنوتنوع در ارائه خدمات بیمهای از سوی شرکتهای بیمهگر همراه با رعایت ضوابط و حفظ حقوقبیمهشدگاناستکهاینامرطیسالهایاخیرباتعددشرکتهایبیمهایو الزمهنظارتبیشتر،پررنگترشدهاست.برایناساسبیمهمرکزیجمهوریاسالمی باتهیهوتدویناستراتژیهایاطالعرسانیوتبلیغاتی،بهعنوانمتولیاصلیامربیمه درکشورباهمکارینهادهاییچونآموزشوپرورش،صداوسیما،رسانههایگروهی و همچنین بهرهبرداری از ظرفیتهای گسترده آموزشی و تبلیغاتی فضای مجازی، دوشادوش شرکتهای بیمهای در جهت فرهنگسازی و عمومیت بخشیدن بیمه درجامعهحرکتکرد.نکتهمهمدراینبین،سیاستگذاریوتولیدمحتوایرسانهای و تبلیغاتی برای فرهنگسازی در حوزه بیمه است؛ امری که نیازمند تامل بیشتر از سویمتولیاناینامراست.اینسیاستنبایدصرفاجنبهبازاریابیوتبلیغاتداشته و باید اقناع به گونهای باشد که بیمه به عنوان یکی از الزامات و ضروریات زندگی در عصر کنونی، در سبد اقتصادی خانوار گنجانده شود.با مدنظر قرار دادن این اصل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.