کسری16 هزارمیلیاردتومانیبودجه59

Jahan e-Sanat - - News -

درگزارشمقدماتیازبودجه59 ،مشخصشددربودجهسالگذشته ضمنتحققترازعملیاتی16 هزارمیلیاردتومانی،باافزایشدرآمدهاینفتی ترازسرمایهای23 هزارمیلیاردتومانیمحققشدهاست.

درگزارشسازمانبرنامهوبودجهبهکمیسیونبرنامهوبودجهومحاسبات مجلس شورای اسالمی، ضمن اشاره به عملکرد پنج هزار میلیارد تومانی بازپرداخت اسناد سررسید شده سال 49، به مثبت شدن تراز سرمایهای و منفی ماندن تراز عملیاتی اشاره شده است.

براساس گزارش بانک مرکزی در9ماهه نخست سال گذشته، درآمدهای نفتی کشور )واگذاری داراییهای سرمایهای( در حالی به 40 میلیارد دالر نزدیکشدکهایندرآمدهادرمدتمشابهسال49،نزدیکبه72 میلیارد دالر بوده است. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی تراز سرمایهای)اختالف واگذاریوتملکداراییهایسرمایهای(قانونبودجهبالغبر23 هزارمیلیارد تومان بوده است. به صورت خالصه میتوان نتیجه گرفت در سال گذشته اختالف درآمدهای نفتی و اعتبارات عمرانی مثبت23 هزار میلیارد تومان بوده است.

در قسمت تراز عملیاتی )عمدتا ناشی از اختالف درآمدهای مالیاتی و هزینههای جاری( رقم منفی 61 هزار میلیارد تومان رقم خورده است. بر ایناساساعتبارتهزینهایکشورمانندحقوقودستمزدکارکنان16 هزار میلیاردتومانازدرآمدهایمالیاتیسال59 بیشتربودهاست.

همچنین در قسمت تراز مالی ناشی از واگذاری و تملک داراییهای مالی درسالگذشته،رقم82 هزارمیلیاردتومانمحققشدهاستکهنشاندهنده پیشیگرفتن82 هزارمیلیاردتومانیفروشاوراقنسبتبهخریداوراقهای مالی از سوی دولت است.

گفتنیاستمنابععمومیقانونبودجهازقسمتمالیاتها،درآمدنفتیو درآمد حاصل از فروش اوراق به دست میآید که بر این اساس سهم عمکلرد مالیات از قانون بودجه ‪36 59،‬ درصد، سهم درآمدهای نفتی 26 درصد و سهمفروشاوراقمالی22 درصدبودهاست.

همچنینس//همهزینههاازمنابععمومیبودجه57 درصدوس//هم پرداخته//ای عمرانی تنها 15 درصد بوده اس//ت ک//ه بر این مبنا میزان عملکرد پرداختهای عمرانی از میزان مصوب در مجلس پنج درصد کمتر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.