عمدهتسهیالتبانکیبهتهرانرسید

Jahan e-Sanat - - News -

بررسیعملکردمبادالتبانکیازتمرکزتابیشاز06 درصدسپردهگذاریها وتسهیالتبانکیمربوطبهاستانتهرانخبرمیدهد؛روالینسبتامعمولکه با توجه به شرایط خاص پایتخت چندان دور از ذهن نیست.

بهگزارشایسنا،درحالیعمدهحجمنقدینگیکشورراسپردههایبانکی تشکیلمیدهدکهآخرینآماروارقاممشارکتمردموبانکهاازاینحکایت دارد که تا پایان فروردینماه امسال مانده سپردههای بانکی به بیش 1283زا هزارمیلیاردتومانافزایشیافتهاست.اینرقمدرمقایسهبافروردینماهسال گذش//تهحدود712 هزارمیلیاردتومانومعادل4/02 درصدرش//ددارد. سپردهگذاری مردم در بانکها در ماه اول سالجاری نسبت به یک ماه قبل ازآنیعنیاسفند5931 نیزحدود01 هزارمیلیاردتومانافزایشدارد.

در بین استانهای کشور باالترین میزان سپردهها به استان تهران تعلق داردکهبیشاز957 هزارمیلیاردتومانازحجم3821 هزارمیلیاردیمانده سپردهها و به عبارتی 60 درصد آن را در بر میگیرد. در مقابل این استان کهگیلویهوبویراحمدقرارداردکهتنها0072 میلیاردتومانازسپردههای بانکی مربوط به این استان است.

اما در پرداخت تسهیالت نیز شبکه بانکی به گونهای عمل کرده که در پایانفروردینماهامسال،ماندهتسهیالتبهحدود589 هزارمیلیاردتومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 23/8 درصد معادل 189 هزار میلیارد تومان رشد دارد. مانده تسهیالت بانکی در یک ماه اول امسال در قیاسباپایانسالقبلتا1/0 درصدرشددارد.

بازهم به مانند سپردهها، عمده پرداختی تسهیالت در تهران بوده است به گونهای که بیش از406 هزار میلیارد تومان از مانده تسهیالت که تا06 درصد کل را در بر میگیرد، به این استان تعلق دارد. در عین حال استان کهگیلویه و بویراحمد 3500اب میلیارد تومان کمترین تسهیالت بانکی را دریافت کرده است.

ازسویدیگرنسبتتسهیالتبهسپردههابعدازکسرسپردهقانونی7/58 درصد است که نسبت به پایان فروردین سال قبل 3/1 درصد و در قیاس با اسفند 1395 تا یک درصد افزایش دارد. این نسبت در تهران حدود 88 درصدودرکهگیلویهوبویراحمدتا4/541 درصداست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.