دولت ائتالفی در راه است

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا از ناکامی ترزا می، نخس//توزیر، در کس//ب حمایت گستردهتر رایدهن//دگان و از دس//ت رفت//ن اکثری//ت این ح//زب حکایت میکند. از طرفی با توجه به اینکه هیچ حزبی نتوانس//ته اکثریت الزم برای تشکیل دول//ت را به دس//ت آورد در نتیجه، پارلمان معلق شکلمیگیرد.

صبح پنجشنبه گذش//ته رایگیری به منظور انتخاب 650 نماینده مجلس عوام پارلمان بریتانیا آغاز شد و نتایج حاکی از آن است که حزب حاکم محافظهکار با از دست دادن تعدادی از کرسیهای خود،به622 کرسیالزمبرایبرخورداریازاکثریت در پارلمانی دست نخواهد یافت.

نتیجهشمارشآرادر546 حوزهانتخابیهنشان دادکهحزبمحافظهکارباازدستدادن21 کرسی، 314 کرسی کسب کرده و حزب کارگر با به دست آوردن 28 کرسی، تعداد کرسیهای خود را به162 کرسی افزایش داده است. حزب ملیگرای اسکاتلند باازدس//تدادن12 کرس//یبه53 کرسیدست یافت و حزب لیبرالدموکرات با کسب چهار کرسی، 12 کرسی به دست آورده است. حزب وحدتطلب ایرلند شمالی نیز با کسب دو کرسی بیشتر، توانسته 10 کرس//ی را کس//ب کند و س//ایر احزاب نیز دو کرس//یازدس//تدادهودرمجموع01 کرسیبه دست آوردهاند. شکستحزبملیگرایاسکاتلند حزب لیبرال دموکرات به طور سنتی سومین حزب بزرگ در پارلمان بریتانیا بود اما در انتخابات گذشته، مقام خود را به حزب ملیگرای اسکاتلند واگذار کرد. حزب ملیگرای اسکاتلند، که مواضعی چپگرایان//ه دارد، با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرده و با اتکا به اینکه اکثر مردم این بخش از بریتانیا هم خواستار ادامه عضویت در اتحادیه اروپا بودهاند، احتمال برگزاری مجدد همهپرسی استقالل اس//کاتلند را هم مطرح کرده بود. این حزب دارای مواضع چپگرایانه اس//ت و تنها ب//رای حوزههای انتخابیهاسکاتلندنامزدانتخاباتیمعرفیکردهبود.

از لحاظ کس//ب آرا، حزب محافظ//هکار 42/4 درص//د و حزب کارگر 40/1 درص//د آرا را به خود اختصاص دادهاند که با نتیجه نظرس//نجیها که حاکی از پیشتازی قابل توجه حزب محافظهکار بود اختالفقابلتوجهیدارد.جرمیکوربین،رهبرحزب کارگر، نتیجه انتخابات را پاسخ منفی رایدهندگان به نخستوزیر توصیف کرده و از ترزا می، خواست از سمت خود کنارهگیری کند.

انتخاب//ات دوره قبلی پارلمان در ماه می س//ال 2015 برگزار ش//د و حزب محافظهکار به رهبری دیویدکامرونکهازسال0102 رهبرییکدولت ائتالفی با حزب لیبرالدموکرات را در دست داشت، با کسب اکثریت الزم در این پارلمان، توانست دولت جدید را به طور مستقل تشکیل دهد.

از جمل//ه وعدههای کامرون در جریان مبارزات انتخاباتی سال5102، برگزاری همهپرسی در مورد ادامه عضویت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. با اینکه او و بسیاری از اعضای دولت و شخصیتهای سیاسی احزاب مختلف در جریان تبلیغات قبل از همهپرسی از ادامه عضویت بریتانیا حمایت کردند، ش//رکتکنندگان در همهپرسی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا- موس//وم به برگزیت- رای دادند. با مشخص شدن نتیجه همهپرسی، دیوید کامرون با اعالماینکهفردجدیدیبایدمسوولیتمذاکرهخروج این کشور از اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد، از سمت خود کنارهگیری کرد و حزب محافظهکار ترزا می را به عنوان رهبر حزب و نخستوزیر برگزید.

ترازمیپسازانتصاببهنخستوزیریتاکیدکرد که مهمترین موضوع برای دولت او مذاکره برگزیت با بهترین شرایط ممکن است. او پس از کسب موافقت پارلمان برای به جریان انداختن روند مذاکرات خروج از اتحادی//ه اروپا، اعالم کرد که خواس//تار برگزاری انتخابات است، هر چند پیشتر با انتخابات پیش از موعد مخالفت کرده بود. با توجه به اینکه حزب محافظهکار توانسته بود در انتخابات قبلی به شکلی غیرمنتظرهبهاکثریتکافیبرایتشکیلدولتدست یابدوهمچنین،اجتنابدولتهاازبرگزاریانتخابات در ش//رایط رکودی، برخی از ناظران این تصمیم را مخاطرهآمیزتوصیفکردند.

استدالل او این بود که محور قرار گرفتن برگزیت در این انتخابات به معنی آن است که دولت آینده حمایت مردم در مذاکرات را کسب کرده و با قدرت و اعتبار بیشتری در این زمینه پیش خواهد رفت. به همین دلیل، با آشکار شدن نتایج رایگیری برخی از سیاس//تمداران این انتخاب//ات را داوری در مورد موقعیت ش//خصی ترزا می در سمت نخستوزیر توصیفکردهوگفتندکهمسوولیتنتیجهانتخابات متوجه او است.

در حالی که حزب کارگر با اختالف درون حزبی بر سر رهبری جرمی کوربین، شباهت دیدگاه آن به ح//زب محافظهکار در مورد خ//روج از اتحادیه اروپ//ا همراه با ابهاماتی در مورد موضع رهبر حزب در این زمینه و موقعیت ضعیف در نظرس//نجیها وارد مبارزات انتخاباتی ش//د و ظاهرا انتظار این بود ک//ه حزب محافظهکار با اکثریت بزرگتر به قدرت بازگردد، ب//ا این همه، در طول مبارزات انتخاباتی، موضوعات دیگری عالوه بر برگزیت مطرح شد و به خصوص وعدههای حزب کارگر برای بهبود امکانات رفاه//ی و مخالفت با ریاضت اقتصادی از آن جمله بود. با توجه به نتیجه انتخابات، به نظر میرسد برای رایدهندگان موضوعاتی فراتر از خروج از اتحادیه اروپا اهمیت داشته و برنامه حزب کارگر توانسته نظر آنان را جلب کند.

حزبکارگرازاواسطدهه0991 میالدیباتغییر جهتی اساسی در رویکرد سنتی خود، به عنوان یک حزبچپمیانهواردمبارزاتسیاسیشداماکوربین باچرخشیاساسی،گرایشهایسنتیوچپگرایانهتر این حزب را احیا کرده است. در عین حال، با توجه به تعداد کرسیهای این حزب در انتخابات، به نظر نمیرسد بتواند حمایت الزم برای تشکیل دولتی ائتالفی را کسب کند.

نتیجهاینانتخاباتابهاماتیرادرموردآیندهپدید آوردهاست.باازدسترفتناکثریتحزبمحافظهکار در پارلمان و ناکافی بودن تعداد کرسیهای حزب کارگ//ر، هیچ حزبی به تنهایی از اکثریت پارلمانی برخوردارنیستودرنتیجه،تنهاراهباقیماندهتشکیل دولت اقلیت یا یک دولت ائتالفی، احتماال به رهبری حزب محافظهکار است، اما با توجه به تاکید می به لزومحمایتگستردهمردمبرایموفقیتدرمذاکرات برگزیت، مشخص نیست که آیا دولت آینده دوامی خواهد داشت یا اینکه برگزاری انتخابات دیگری در آینده نزدیک ضرورت خواهد یافت.

در واکنش به نتیجه انتخابات بریتانیا، یک مقام اتحادی//ه اروپا گفت نگران آن اس//ت که مذاکرات برگزیت نتواند در موعد مقرر آغاز شود. همچنین، نایجل فاراژ، رهبر سابق حزب یوکیپ و از حامیان سرس//خت خروج بریتانیا از اتحادی//ه اروپا، گفته نگران آن است که برگزاری همهپرسی دیگری در مورد عضویت اروپا مجددا مطرح شود. در همهپرسی برگزیت در تابستان سال گذشته، 51/89 درصد از رایدهن//دگانبهخ//روجو11/84 درصدبهادامه عضویت رای دادند.

پارلمان بریتانیا از دو مجلس عوام و اعیان )لردها( تشکیل شده است. در گذشته، اشراف موروثی که دارای لقب لرد بودند یا کسانی که این لقب را به طور مادامالعمردریافتمیکردند،دراینمجلسعضویت مادامالعمر داشتند. با اصالحاتی که در دهههای اخیر در این مجلس صورت گرفته، تنها معدودی از اشراف موروثی به انتخاب همترازان خود عضو این مجلس میشوند و سایر اعضا را اشراف غیرموروثی، یعنی کسانی تشکیل میدهند که این عنوان را برای طول عمر خود دریافت میکنند.

نهاد اصلی قانونگذاری در بریتانیا مجلس عوام است. در این کشور، اعضای دولت باید عضو پارلمان باش//ند و معموال نخس//توزیر و وزی//ران اصلی از نمایندگانمجلسعوامهستند.هرشهروندبریتانیایی میتواند به عنوان نامزد نمایندگی مجلس عوام برای یک//ی از حوزههای انتخابیه ثبت نام کند، اما تمام نامزدها هنگام ثبت نام باید 500 پوند را به عنوان س//پرده نزد مرکز ثبت نام ودیعه بگذارند. سپرده نامزدهایی که موفق به کسب دستکم پنج در صد آرای حوزه نش//وند به نفع دولت ضبط خواهد شد. عضویت در مجلس اعیان انتصابی است و به توصیه نخس//توزیر، معموال پس از رایزنی و نظرخواهی از جمله رهبران س//ایر احزاب و فرمان س//لطنتی صورت میگیرد.

در گذشته، نخستوزیر بریتانیا میتوانست هر زمان که صالح میدانس//ت مجلس عوام را منحل کند اما در س//ال 2011 و دوره نخستوزیر دیوید کامرون، قانونی به تصویب رس//ید که براساس آن دوره قانونگذاری به مدت پنج سال تثبیت شد هر چن//د در صورت رای عدم اعتماد مجلس به دولت یا رای اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس عوام به انحالل پارلمان، پارلمان میتواند منحل شود. طبق قوانینبریتانیا،انتخاباتپارلمانیبایدظرف52 روز کاری)منهایتعطیالتآخرهفتهوسایرتعطیالت( ازتاریخانحاللیاپایاندورهقانونگذاریمجلسقبلی صورت گیرد.

حزبکارگربهدنبالتشکیلدولتاقلیت یاائتالفی

سخنگویحزبکارگربریتانیاازتصمیماینحزب برای تشکیل دولت اقلیت خبر داده است. جان مک دانلسخنگویحزبکارگربریتانیادیروزدرسخنانی تاکید کرد: حزب کارگر قصد دارد پس از شکست ترزا می رهبر حزب محافظهکار در کسب اکثریت کرسیهای پارلمان، دولت اقلیت را تشکیل دهد.

ترزا می گفته است که نخستین تالش خود را برای تشکیل دولت پس از انتخابات پارلمانی انجام خواهد داد ولی مش//خص نیس//ت بتواند حمایت الزم را از س//وی سایر احزاب ائتالفی برای تشکیل دولت کس//ب کند. مک دانل در سخنانی تصریح کرد: حزب کارگر برای تشکیل دولت اقلیت تالش خواهد کرد چرا که تصور نمیکنم حزب محافظهکار ونخستوزیر،باثباتباشند.ویافزود:حزبکارگربه دنبال تشکیل ائتالف با هیچ یک از احزاب سیاسی دیگر نخواهد بود. ائتالفچیست ائتالف یعنی دو یا چند حزب توافق کنند با هم دولت تشکیل دهند و پستهای وزارتی را تقسیم کنند.ایناتفاقعمومازمانیمیافتدکههیچحزبی نماینده کافی برای آنکه مطمئن باشد طرحهایش در پارلمان تصویب میشود، نداشته باشد اما ائتالف تنها گزینه ممکن نیست. دولت باید نشان دهد که میتوان//د اعتماد مجلس عوام را جلب کند، یعنی میتواند آنقدر رای جمع کند که اگر مخالفان دولت خواستند رای عدم اعتماد بدهند، نتوانند.

ممکن است حزبی تصمیم بگیرد دولت اقلیت تش//کیل دهد، به این معنی که همه پس//تهای وزارتی را به نمایندگان خودش بدهد اما برای تصویب طرحهایشرویرایسایراحزابحسابکند.دراین حالت اینکه آرای الزم چگونه جمع میشود، به خود احزاب بستگی دارد. قانونی که تعیین کند دو یا چند حزبچگونهبایدبهتوافقبرسندوجودندارد.حاصل گفتوگوی دو یا چند حزب میتواند پیمان رسمی باشد، یعنی توافق کنند به طرحها رای یکسان دهند یااینکهدولتدرهرموردسعیکنندحزبهایدیگر را راضی کنند رای همسو بدهند. اعتمادوپشتیبانی اگر ائتالفی صورت نگیرد ممکن اس//ت توافق سستتروغیررسمیتریشکلگیرد.ایننوعتوافق اعتماد و پشتیبانی خوانده میشود. اعتماد اشاره به قولی است که حزب کوچکتر به حزبی که دولت تشکیلدادهمیدهدوطبقآناگرمخالفانبخواهند رأی عدم اعتماد بدهند، از دولت حمایت میکند. پشتیبانیهماشارهایاستبهنقشحزبکوچکتر برای تصویب بودجههای ساالنه دولت.

خاصیت این قرار این است که دولت اقلیت مدام نگران رأی عدم اعتماد پارلمان نیست. در ازای این آس//ودگی و ثبات باید در نوشتن طرحها )پیش از آنکه طرح به صحن مجلس عوام بیاید( با آن حزب یا احزاب کوچکتر مشورت کند.

رهبر حزب محافظهکار بریتانیا اعالم کرد که با مش/ارکت ح/زب اتحادگ/رای ایرلند ش/مالی دولت ائتالفی تش/کیل میده/د و از 10 روز آینده مذاکرات خ/روج از اتحادیه اروپا را آغاز میکند.

او دیروز و پس از دیدار با ملکه بریتانیا تاکید کرد که کشورش به ثبات نیاز دارد و با تشکیل دولت قصد دارد بریتانیا را از این شرایط حساس عبور دهد، در حالی که با توجه به نتایج انتخابات پارلمان،بسیاریازشخصیتهایسیاسیمخالفازجملهجرمی کوربین رهبر حزب کارگر، خواستار استعفای او شده بودند.

ح/زب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند در انتخابات پارلمانی بریتانیا، 10 کرسی به دست آورد که با توجه به 318 کرسی این محافظهکاران، شرایط به شکل دولت ائتالفی فراهم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.