اینترنت در خدمت تروریسم!

Jahan e-Sanat - - News -

فاطم/ه رحیمی- ای//ن روزها جس//توجو در فضای مجازی و ش//بکههای اینترنتی راه را برای پیشرفت انسان هموار کرده و بدون هزینه یا با حداقل هزینه ممکن میتوان به مقاالت و دس//تاوردهای علمی در کمترین زمان ممکن دسترسی داشت، اما مسالهای که گریبانگیر دنیای مجازی ش//ده به نوعی کمک به اشاعه »فرهنگ خشونت« است، در نقاط مختلف جهان تروریسم به اشکال گوناگون ظهور کرده است؛ از بوکوحرام و گروگانگیریهای هر روزهاش و انتشار فیلمهای آن گرفته تا نمایش جنایات داعش و دامن زدن به رعب و وحش//ت جهان//ی؛ اینکه کنترلی بر فضای مجازی و برندهای رایج آن نظیر فیسبوک و گوگل وجود ندارد، فرض و گمان در خدمت تروریس//م بودن فناوری را افزایش میدهد. نشریه اکونومیست در آخرین شماره خود به سهلانگاری و بیقانونی شبکههای اینترنتی پرداخته که در ادامه میخوانید.

شرکتهای فناوری میتوانند اقدامات بیشتری در جهت متوقف کردن تروریسم داشته باشند. سه حمله تروریستی در انگلیس طی ماههای اخیر موجی از پیش//نهادات را در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم به راه انداخته، از گماردن تعداد بیش//تری ماموران پلیس و احکام سختتر زندان تا اختی//ارات قانونی جدید. اما این روزها یک بحث مهم و در عین حال نگرانکننده در اروپا و آمریکا ش//کل گرفته که ش//رکتهای اینترنتی را در خدمت حمالت تروریس//تی میدانند، در واقع شرکتهای بزرگ فناوری مانند گوگل و فیسبوک به چشمپوشی از تبلیغات آنالین خشونتآمیز و ارائه دیگر امکانات برای برقراری ارتباط میان تروریستها بدون دسترسی سرویسهای اطالعاتی متهم هستند.

از طرفی شرکتهای فناوری محکوم میشوند که برای کسب سود اجازه انتشار اخبار غلط و پناه دادن به قلدرها را میدهند. این شرکتها در گذشته متهم بودند که امکان ف//رار از حق کپی و به//رهوری از پورنوگراف//ی کودکان را برای مردم فراهم میکنند. سیاس//تمداران در تمامی این حوزهها درخواست میکنند که شرکتهای بزرگ فناوری مسوولیت بیشتری را در برابر آنچه در شبکههایشان منتشر میشود بپذیرند.

از زمانی که دادههای اطالعاتی وجود داشته، مردم از آنها برای ضربه زدن استفاده کردهاند. اینترنت با میلیاردها کاربر و قدرت پردازش نامحدود، قدرتمندترین شبکه موجود است و به محل تمرکز متخلفان تبدیل شده است.

این به آن معنا نیس//ت که باید محدود ش//ود. باز بودن آنالین فضای مجازی واقعا ارزش//مند اس//ت چراکه امکان نوآوری بدون مجوز را فراهم میکند. هرکس میتواند یک مقاله منتشر، یک فیلم بارگذاری یا تکهای از یک نرم افزار را به مخاطبان جهانی ارائه کند. آزادی از مس//وولیتهایی که باری بر دوش شرکتهای رسانهای است به تقویت یک صنعت نوپا کمک کرده است، اما روزهایی که شرکتهای فناوری نیازمن//د پرورش دادن بودند، گذش//ت. طی یک ده//ه اخیر آنها به باارزشترین ش//رکتهای جهان تبدیل شدهاند.

پیش از آنکه ادوارد اس//نودن در س//ال 2013 دست به افشاگری بزرگ بزند، آنها بدون سر و صدا به سرویسهای اطالعاتی آمریکا و انگلیس در نظارت بر تروریستها کمک میکردند. با این حال اغلب منافع ش//خصی، شرکتهای فن//اوری را واردار به چنین اقداماتی میکند. با وجود آنکه اخبار غلط بسیار محبوب است و فرصت دیده شدن تبلیغات را فراه//م میکند، این امر به ش//هرت ش//رکتهای بزرگ فناوری لطمه میزند. زمانی که منافع شخصی کمتر باشد، دولتها میتوانند نس//بت به ش//رکتها سختگیرانه عمل کنند. محکمترین اقدام در این جهت قوانین جدید اس//ت. برای مثال در س//ال 2002 انگلیس ارائهدهندگان خدمات اینترنت//ی را در صورتی ک//ه پورنوگرافی کودکان را حذف نکنند، مسوول دانست.

قانونگذاران مانند دنیای آفالین باید میان امنیت و آزادی تع//ادل ایجاد کنند. دولتها باید در مورد آنچه غیرقانونی است، شفاف باشند. هدف اصلی باید این باشد که هنجارهای قانونی آفالین را به دامنه سایبری ترجمه شود.

در گذشته شرکتهای اینترنتی اینطور عمل میکردند ک//ه »ابت//دا میس//اختند و بع//د در م//ورد قوانینش فکر میکردند«. با این حال مباحث در مورد تروریسم و محتوای افراطگرایانه یادآور این نکته اس//ت ک//ه دوره بیقانونی و بیبندوباری عصر اولیه اینترنت پایان یافته اس//ت. ش//اید این امر برای شرکتهای فناوری سخت باشد، اما آنها باید این مس//اله را بپذیرند و این پذیرش بخشی از مسوولیتی اس//ت که با قدرت تازه یافته آنها و هزینه موفقیتهایشان همراه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.