4

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC عربستان سعودی و متحدانش گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی را به اتهام ارتباط با »فعالیتهای تروریس//تی قطر« تحریم کردهاند. حداقل 18 فرد تحریمش//ده از چهرههای اقتصادی، سیاسی و اعضای خاندان حاکم بر قطر هس//تند. در این فهرس//ت در مجموع نام 59 نفر از جمله یوس//ف قرضاوی، روحانی مصری ساکن قطر که از رهبران معنوی اخوانالمسلمین است، دیده میشود. همچنین21 نهاد از جمله سازمان خیریه قطر و خیریه عید تحریم شدهاند. مقامات قطری پنجشنبه گذشته اعالم کردند در برابر فشارها تسلیم نخواهند ش//د. وزی//ر امور خارجه قطر در عین حال تاکی//د کرد که برای حل بح//ران از رویکرد دیپلماتیک حمایت میکند. او گفت بحران راهحل نظامی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.