حمله سایبری گسترده به شبکه الجزیره

Jahan e-Sanat - - News -

دویچهوله- شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر دیروز اعالم کرد همه سیستمها، وبسایتها و حسابهای این گروه رسانهای در شبکههای اجتماعی هدف حمله سایبری گستردهای قرار گرفتهاند.

دو هفته پس از حملهای سایبری که گفته میشود نقطه آغاز بحران سیاسی قطر با همسایگان بوده، شبکه تلویزیونی الجزیره قطر خبر داده قربانی حمله هکرها ش//ده است. همزمان فهرست حامیان تروریسم وابس//ته به قطر هم منتش//ر شده اس//ت. در حال حاضر کارشناسان امنیتی در تالش برای دفع حمله هس//تند. وبسایت شبکه الجزیره نیز روز پنجشنبه به دفعات از دسترس خارج شده بود. چندین بیننده تلویزیونی هم در منطقه خبر دادهاند که موفق نمیشوند این شبکه تلویزیونی را تماشا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.