تصویب قانون برای کنارهگیری امپراتور ژاپن

Jahan e-Sanat - - News -

یورونیوز- مجلس ژاپن قانونی جدید را تصویب کرد که به موجب آن امپرات//ور آکیهیتو میتواند از مقام خود کنارهگیری کند. به این ترتیب برای اولین بار در بیش از 200 سال گذشته امپراتور میتواند از مقامش کنارهگیری کند. با رای پنجش//نبه گذشته پارلمان، دولت مقدمات کنارهگیری امپراتور را آماده میکند و انتظار میرود تا پایان سال 2018 این امر عملی شود. آکیهیتو نخستین امپراتور ژاپن در دو قرن گذش//ته اس//ت که از مقام خود کناره میگیرد. پسر ارشد او شاهزاده ناروهیتو، 57 ساله جانشین او خواهد شد. طبق قانون اساسی ژاپن، امپراتور قدرتی نمادین دارد و بنابر س//نت متداول باید تا پایان عمر در این مقام باقی بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.