سفر وزیر امور خارجه آلمان به لیبی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- وزیر امور خارجه آلمان به منظور بررسی بیثباتی و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در لیبی به این کشور سفر کرد.

زیگمار گابریل طی سفر کوتاه خود به طرابلس با مسووالن لیبیایی دیدار کرد و به بررسی بیثباتی در این کشور و نیز موضوع مبارزه با مهاج//رت غیرقانونی پرداخت. وزیر امور خارجه آلمان طی کنفرانس مطبوعاتی خود با طاهر سیاله، همتای لیبیایی خود، گفت: نخستین گام به س//وی حل بحران، حمایت از گفتوگویی سیاسی و مشارکت و همکاری همه گروههای رقیب است. گابریل تاکید کرد: برای مقابله با بیثباتی باید با هم همکاری کنیم و مهم است که شرکای اروپایی با صدایی واحد با لیبی سخن بگویند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.