بازگشت آرامش به بورس پس از توفان!

Jahan e-Sanat - - News - بينالملل

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در هفتهاي كه گذشت، با 0/1 درصد افت از رقم 80/513 به 79/759 رسيد. بهنام بهزادفر، مدير امور اعضاي كانون كارگزاران و مدرس دانشگاه در گفتوگو با س//نا ضم//ن بيان مطلب ف//وق گفت: بخش عمدهاي از افت بورس در هفته گذشته به دليل حوادث روز چهارشنبه گذشته بود. در واقع اين روز منفيترين روز بازار س//رمايه در سالجاري بوده كه در آن ش//اخصهاي بازار سرمايه منفي شدند. اين استاد دانشگاه ادامه داد: در يكسال گذش//ته اتفاقاتي مانند كاهش و افزايش قيمت جهاني نفت، بازگش//ايي نمادها پ//س از توقف طوالنيمدت، موضوع ترامپ در انتخابات آمريكا، بازگشايي نمادهاي بانكي، ورود به فصل مجامع شركتها، ورود به فصل تسويه اعتباري كارگزاران، ايجاد تغييراتي در صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت، انتخابات رياستجمهوري ايران ...و م//واردي بودند كه موجب تحت تاثير قرار دادن كليت بازار س//رمايه ش//دند اما جز عامل نفت، تقريبا اكثر موارد تاثي//رات هيجاني كوتاهمدت محسوب ميش//وند. وي در اين خصوص ادامه داد: باي//د علت تاثير اين اخبار بر بازار س//رمايه در س//الهاي گذشته را مورد بررسي قرار داد تا رفتارهاي هيجاني از واكنشهاي بنيادي متمايز ش//وند. به گفته بهزادفر بروز رفتارهاي هيجاني در پي انتشار خبر روز چهارشنبه هفته گذشته اثرات كوتاهم//دت و زودگذري بر معامالت بازار سرمايه دارد. مدير امور اعضاي كانون كارگزاران در تحليل آينده بازار سرمايه گفت: در پيشبيني وضعيت بازار سرمايه در بازه زماني كوتاهمدت و ميانمدت انتظار ميرود در كوتاهمدت افت روز چهارشنبه هفته گذش//ته بازار سرمايه جبران ش//ود و در ميانمدت هم در فصل مجامع كه تا پايان تيرماه ادامه دارد، بازار حركت شارپ نزولي نداشته باش//د. وي افزود: محركهاي رشد بازار س//رمايه در حال حاضر كاهش نرخ سود بانكي، افزايش نرخ رشد اقتصادي كشور، افزايش معقول نرخ ارز و گزارشات مثبت شركتها ميتواند باشد و پيشبيني ميشود تغييرات آرامي داشته باشند و اين فرآيند براي روند ميانمدت بازار سرمايه نيز صادق خواهد بود. اين استاد دانشگاه در پايان با بيان اينكه پيشبيني ميشود معامالت در هفته جاري با آرامش و تعادل انجام شود، تاكيد كرد: هيجانزدگي، آفت بازار س//رمايه است و بر اين اس//اس در شرايط بحراني الزم است سهامداران خبرها را از منابع موثق پيگيري كنند و عجوالنه اقدام به فروش سهام نكنند. تاثيربازارهايموازي اما در س//ويي ديگر يك تحليلگر بازارهاي مالي اظهار داشت: بازار سرمايه منتظر كاهش نرخ سود بانكي و بازگشت نقدينگي به اين بازار طي هفتههاي آينده است. به گزارش تسنيم، شهبازي، كارگزار بورس با بيان اينكه برگزاري مجامع ازجانب برخي ش//ركتها باعث ش//د تاالر شيشهاي بورس تهران روند كندي را در هفت//ه جاري طي كند، گفت: بازار در هفتهاي كه گذش//ت، دو روز تعطيل بود و در روزهاي كاري ه//م بازار كم حجمي را ش//اهد بوديم و حجم معامالت مثل هفتههاي گذشته پايين بوده اس//ت. استاندارد كردن صورتهاي مالي براساس گزارشگري بينالمللي يكي از خبرهاي مهم اي//ن هفته بورس بود. حس//يني مقدم، معاون ناش//ران بورس در اين خصوص گفت: شركتهاي بيمهاي بزرگي كه نزد بورس تهران هس//تند، نگاه محافظهكاران//هاي را در گرفتن ذخاير الزم در س//الهاي گذشته داشتند و در برخي صورتهاي مالي آنها هم كه اشاره شده، اين ذخاير مازاد بر شرايط احتمالي گرفته شده اس//ت. وي ادامه داد: اگر تغييرات موردنظر در صورتهاي مالي شركتها صورت گيرد، براي صنايع بيمه كه در بورس تهران هستند تاثيرات منفي ندارد. خبر ادغام بانكها كه سبب نزديك ش//دن صورتهاي مالي آنها به استانداردهاي بينالمللي اس//ت بازار سرمايه كمك ميكند. حاجيكرم، كارگزار بورس گفت: ادغام بانكها به نفع سپردهگذاران است و اگر اوضاع بانكها خوب شود، كساني را كه نماد بانكي در بورس دارند در ش//رايط بهتري قرار ميدهد. صنعت الس//تيك و پالس//تيك 10 درصد ب//ازار در هفته جاري را در اختيار داش//تند. روحبخش، كارشناس بورس گفت: محصوالت شيميايي 9 درصد و فلزات اساسي هشت درصد بازار را در اختيار داشتهاند و به نوعي اين سه صنعت 27 درص//د گردش معامالت را در هفته جاري در اختيار داشتهاند. گفتني است شاخص بورس با اف//ت 535 واحدي در روز آخ//ر كاري و با ايس//تادن روي رقم 79 هزار و 758 واحد در هفته جاري به كار خود پايان داد. گروههايپيشرو همچنين يك كارش//ناس بازار سرمايه نيز گف//ت: علت اصلي ريزش ش//اخص بورس در آخرين روز معامالتي هفته گذشته، وقوع حادثه تروريستي در تهران و البته بحران نقدينگي بود. ايمان مقدس//يان اضافه كرد: در هفته گذشته به دليل تعطيلي چهاردهم و پانزدهم خردادماه با ب//ازاري نيمهتعطيل روبهرو بوديم كه حجم معامالت در آن پايين بود و شمار خريداران نيز كم شد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: وقوع حادثه تروريس//تي، شوك زيادي به بازار بورس وارد كرد و باعث ريزش شد. مقدسيان افزود: ريزش يكباره شاخص، موضوعي مقطعي و گذراس//ت و دليلي براي تداوم ريزش بورس وجود ندارد زيرا عملكرد ش//ركتها مشخص بوده و امنيت نيز در كشور حكمفرماست. اين تحليلگر بازار سرمايه پيشبيني كرد شاخص ب//ورس در صورت مهيا بودن ش//رايط، مثبت شود زيرا با تش//كيل كابينه دولت دوازدهم و مشخص شدن سياس//تها، شرايط بورس به تدريج بهبود مييابد. مقدسيان از صنايعي كه با قيمتهاي جهاني س//روكار دارند به عنوان گروههاي پيش//رو بازار نام ب//رد كه ميتوانند چشمانداز مثبتي داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.