تكذيب تاخير در تاييد شماره شباي سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

سازمان خصوصيسازي با تاكيد بر اينكه زمانبندي عملياتي استعالم و پاسخدهي ش//ماره شباي بانكي مش//موالن س//هام عدالت با هيچ تاخي//ري مواجه نيس//ت، فرآيند ثبت شباي بانكي را داراي سرعتي مطلوب و در جريان خواند. سازمان خصوصيسازي اعالم كرد: مطابق تفاه//م بهعمل آمده توس//ط اين سازمان با بانك مركزي، اطالعات دارندگان سهام عدالت شامل شماره ش//باي بانكي و كد ملي كه توسط فرد مشمول در سامانه سهام عدالت درج ميش//ود، براي بانك مركزي ارس//ال ميشود. در س//امانه سهام عدالت به مشموالن اعالم ميشود پس از 15 روز پاس//خ تاييد شباي بانكي خود را ميتوانند در س//امانه مش//اهده كنن//د و به هي//چ وجه اع//الم تاييدي//ه مقيد ب//ه 15 روز نش//ده است كه گذش//ت آن پس از 15 روز، تاخير محس//وب شود. بر اين اساس، به منظور سهولت و تسريع امر راستيآزمايي اطالعات وارد ش//ده و نيز اطمينان از فعال بودن حس//اب بانكي معرفي شده از س//وي فرد مش//مول، س//ازمان خصوصيسازي جدولي را طراحي كرده و در اختيار بانك مركزي قرار داده اس//ت كه اين جدول ش//امل شماره شبا بانكي، شماره ملي فرد مشمول، وضعيت تطبيق شماره شبا و وضعيت امكان واريز س//ود سهام عدالت اس//ت. همچنين بر اساس تفاهمنام//ه صورت گرفت//ه، بانك مرك//زي در دوره ح//دودا 51روزه پاسخ استعالمهاي درخواستي را به سازمان خصوصيسازي براي آگاهي مش//موالن از نتيجه ورود ش//ماره ش//باي حس//اب بانكي خود ارائه ميدهد كه در برخي موارد بس//يار اندك، ممكن اس//ت بهدليل عدم همكاري برخي بانكها، اين زمان از 15 روز عبور كند كه اين سازمان در حال رايزني با بانكها براي رفع اين مشكل است. به گزارش سازمان خصوصيسازي در عين حال تصريح دارد ك//ه بيش//تر بانكه//ا در اين ارتباط در فرصتهاي اعالم ش//ده، پاسخدهي موردنظر را داشتهاند. از 30 فروردينماه سالجاري تاكنون تعداد بيش از 26 ميليون ش//ماره شباي بانكي در سامانه سهام عدالت ثبت و طي هف//ت نوبت بهصورت هفتگي براي بانك مركزي ارس//ال ش//ده است كه در پاس//خ تاكنون حدود 83 درصد ش//ماره شباهاي بانكي مشخص شده است. اطالعيه س//ازمان خصوصيس//ازي اع//الم كرده است س//اير شمارههاي وارد ش//ده نيز در فرآيند موردنظر قرار دارد و ب//هزودي در س//امانه تاييد يا عدم تاييد ش//ماره شباي بانكي اطالعرساني خواهد شد. زمانبندي عملياتي اس//تعالم و پاس//خدهي شماره ش//باي بانكي مشموالن با هيچ تاخيري مواجه نيست و فرآيند ثبت شباي بانكي با سرعت مطلوبي در جريان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.