متعادل كردن قيمت جوجه يكروزه در بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News -

رييس انجم//ن پرورشدهندگان مرغ گوشتي با اشاره به شفافسازي در بازار فروش جوجه با حذف دالالن گف//ت: در مرحله اول و تا 10 تير ماه قرار است 20 درصد جوجه يكروزه توسط اعضاي انجمن در بورس كاال عرضه ش//ود تا در آين//ده نزديك به س//مت عرضه صددرصدي حركت كنيم. ب//ه گزارش تس//نيم، محمد يوس//في با بيان اينكه تا 10 تيرماه 20 درصد جوجه يكروزه در بورس كاال عرض//ه ميش//ود، گفت: عرضه جوجه يكروزه در بورس كاال باعث شفافس//ازي در بازار اين محصول، حذفواسطههاومتعادلشدنقيمت آن ميشود. وي افزود: قيمت جوجه يكروزه چند ماه اس//ت كه افزايش پيدا كرده و يكي از راههايي كه بتواند قيم//ت اين محصول را متعادل كند عرضه در بورس كاالست بنابراين با توجه ب//ه مزيتهاي بورس كاال قرار اس//ت در آيندهاي نزديك كل توليد اين انجمن براي تنظيم بازار مرغ در بورسعرضهشود.بهگفتهيوسفي،در مرحلهاولقراراست02 درصدجوجه يكروزهتوليداعضايانجمندربورس كاال عرضه شود تا در آينده نزديك به سمتعرضهصددرصدياينمحصول حركت كنيم زيرا هدف انجمن اين است كه معامله كل جوجه يكروزه كشور در بورس كاالي ايران صورت گيرد. رييس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي با بيان اينكه عرضه 20 درصدي جوجه ي//كروزه در بورس ب//ا موفقيت مواجه ميش//ود، اظهار كرد: عرضه هر كااليي در بورس كاال باعث شفافسازي معامالت آن كاال ميشود و ديگر اعتراضي روي قيمت آن نميتواند صورت بگيرد به همين دلي//ل در تمام دنيا اي//ن روش مورد استفاده قرار ميگيرد بنابراين عرضه جوج//ه يكروزه در ب//ورس كاال نيز مزاياي زيادي داشته و به دليل كشف قيمت عادالنه و ش//فاف با موفقيت روبهرو ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.