آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1802 و شناسه ملی 10720145520

Jahan e-Sanat - - News -

در سال ؛2016 استفاده از خودروهاي برقي در جهان به يك ركورد تبديل شد

سازمان بينالمللي انرژي اعالم كرد، در سال گذشته ميالدي تعداد خودروهاي برقي جهان در جادهها به دو ميليون دس//تگاه افزايش پيدا كرد كه ركوردي جديد محسوب ميشود.

به گزارش مهر به نقل از رويترز، سازمان بينالمللي ان//رژي در تازهتري//ن گزارش خود اعالم كرد در س//ال گذش//ته ميالدي تع//داد خودروهاي برقي در سراس//ر جادههاي جهان به دو ميليون دستگاه افزايش پيدا كرد كه ركوردي جديد در اين عرصه محسوب ميشود.

اين در حالي اس//ت كه همچنان فاصله زيادي براي رس//يدن به س//طح مورد نياز براي كم//ك به كاهش جهان//ي دماي كره زمين با بهكارگي//ري اين خودروها وجود دارد.

همچني//ن در اين گزارش آمده كه در س//ال 2015 ميالدي تعداد خودروهاي برقي از قبيل باتري- برقي و برقي- بنزيني، يك ميليون دستگاه بوده است.

اگرچه ميزان اس//تفاده از خودروهاي برقي در سال 2016 ميالدي به دو برابر افزايش پيدا كرده اما اين رقم فقط 0/2 درصد از مجموع كل خودروهاي جهان را به خود اختصاص ميدهد.

البت//ه در گزارش س//ازمان بينالمللي انرژي به اين نكته اشاره ش//ده كه در صورت محدود كردن افزايش دماي كره زمين تا پايان اين قرن به كمتر از دو درجه سلس//يوس بايد تا سال 2040 تعداد خودروهاي برقي به 600 ميليون دستگاه افزايش پيدا كند.

بهب//ود تولي//د انبوه، توس//عه و تحقي//ق در بخش خودروهاي برقي موجب كاهش هزينههاي باتري و تداوم اين روند موجب ميشود فاصله رقابتي شدن هزينه در ميان خودروهاي برقي و بنزيني كمتر شود. يكابرخودروياسپانياييرقيبپاگانيميشود يكخودروسازاسپانياييبهنام تيزرياز يك ابرخودروي جديد منتشر كرده است كه با برندهاي پاگاني و كوينگسگ رقابت خواهد كرد.

به گزارش خبرخودرو، اين خودروساز تنها در عرض ي//ك هفته از اولين مدل خود رونمايي خواهد كرد كه يك ابرخودروي هيبريدي ش//ارژي ب//ا قدرت بيش از يكهزار اسببخار اس//ت. ادعا ميشود اين خودرو كه هنوز نام آن مشخص نيست ميتواند تا 96/5 كيلومتر را تنها با نيروي برق طي كند در حالي كه موتور آن از يك خودروساز بزرگ گرفته شده است.

يك ويدئوي تيره از اين خودرو منتشر شده تا ايدهاي از ظاهر آن ارائه دهد و با توجه به ابعاد آن به نظر ميرسد داراي ساختار موتور وسط باشد.

تنها 12 دس//تگاه از اين ابرخ//ودروي جديد توليد خواهد ش//د ك//ه هر يك ميتوانند توس//ط مالك خود سفارشيسازي شوند. هنوز قيمت اين خودرو مشخص نشده اما واضح است كه اين مدل بسيار گران خواهد بود و شايد اكنون تمام مدلهاي آن به فروش رفتهاند.

روز 14 ژوئ//ن در لمان//ز معرف//ي خواهد ش//د. سپس اين خودرو در فستيوال سرعت گودوود به نمايش درميآيد. تستشورولتماليبوجديد شورولت ماليبو مدل 2019 در حال تست در نزديكي مركزتست جنرالموتورزدرميشيگانآمريكا ديده شده است.

از آنجا كه اين خودرو كامال اس//تتار ش//ده اس//ت، تنها ميتوان حدس زد كه بهروزرس//انيهاي اندك در قسمتهاي جلو و عقب آن اعمال خواهد شد. در عين حال برخي منابع اعالم كردهاند كابين شورولت ماليبو م//دل 2019 به ليس//ت به روز ش//ده تجهيزات نوين مجهز ميشود.

به نظر ميرس//د ماليبوي كنوني از سري موتورهاي نس//ل كنوني خود بهره ببرد. اين خودرو به موتور 1/5 ليتري 160 اسببخاري و 2/0 ليتري 250 اسببخاري مجهز اس//ت كه به گيربكس اتوماتيك شش سرعته و اتوماتيك 9 سرعته جديد متصل ميشوند. البته شايعه شده است كه ماليبوي جديد به موتور 1/6 ليتري ديزلي نيزمجهزميش//ودكهدركروزو نيزارائه ميشود. همچنين صحبتهايي از نيرومحركه هيبريدي براي خط توليد ماليبوي جديد منتشر شده است.

هنوز تا معرفي ش//ورولت ماليب//و مدل 2019 زمان زيادي مانده اس//ت و با توجه به اينكه اين تنها دومين تصوي//ر از نمون//ه اولي//ه اين خ//ودرو اس//ت، ميتوان انتظار داش//ت ماليبوي جديد اواخر س//ال آينده وارد نمايندگيهاي فروش شود. اطالعات بيشتر از اين خودرو به زودي منتشر خواهد شد. طراحيذهنيبيامو منتشرشد خانواده شاس//يبلندهاي بيامو در سال 2018 با معرفينسلجديد وافزودندومدلنوين و

توسعه خواهد يافت. به گزارش خبرخودرو، كانس//پت در نمايشگاه خ//ودروي پاريس 2016 به نمايش درآمد و اخيرا يك طراحي ذهني ديجيتال براس//اس آن براي جديدترين كراساوور بيامو منتشر شده است.

چنانچ//ه نام اين خودرو نش//ان ميده//د، در جايگاهيبي//ن و قرارخواهدگرفت.باتوجه به روند نامگذاري اين خودروس//از، انتظار ميرود نسخهاي اس//پورتتر از باشد همانطور كه رابطه بي//ن با و با اس//ت.نمونهاوليه جدي//د همچنين در حال تس//ت در نوربورگرينگ نيز ديده شده است.

نسخه مخصوص توليد تمام عناصر طراحي كانس//پت را حفظ خواهد كرد. بنابراين ميتوان انتظار داش//تخطسقفشيبدارمشابه و نيزبراي آن تعبيه شود. سبك طراحي جديدي را براي بيامو به همراه خواهد داشت كه در تمام مدلهاي آينده اين برند ديده خواهد شد. جلوپنجره دوبخشي اين خودرو قابل توجهتر بوده و چراغهاي جلوي باريك آن بخشي از ظاهر جديد خانواده بيامو هستند كه طرح روشنايي جديدي را به همراه خواهد داشت.

اينخودروبراساسپلتفرم مشابه جديد ساخته ميشود. اين پلتفرم جديد ساختار موتور متقاطع دارد ك//ه براي مناس//ب اس//ت. در حالي كه نس//خهاي اسپورتتر است به ساختار چهار چرخ فعال نياز خواهد داشت كه در اين پلتفرم قابل انطباق است. از گزينهه//اي نيرومحركه اين خ//ودرو ميتوان به 2/0 ليتري بنزيني و ديزلي با گيربكس دستي يا اتوماتيك شش سرعته اشاره كرد. نسخه عملكرد باالي از اين خودرو نيز در دست ساخت است تا زماني كه عرضه شود.

زماني كه س//ال آينده عرضه شود با مدلهايي همچونآئودي اينفينيتي رنجرووراووك، مرسدسبنز وولوو رقابتخواهدكرد. طراحيابتداييازكراساوورجديدكيا كي//ا طراحي ابتدايي از ك//راساوور جديد خود را منتشر كرد.

به گزارش خبرخودرو، به گفته اين خودروساز كرهاي،نام ازتركيبكلمههاياسپيدي و تونيك ساخته شده كه به اولين و آخرين نوت در مقياسهاي موس//يقي ني//ز بازميگردد. در نتيجه، نام اين كراساوور نشان ميدهد كه شاهد خودرويي سريع و در عين حال داراي ويژگيهاي نوين و ت//ازه در كالس كراساوورهاي كامپكت خواهيم بود. عكاس//ان مخفي اخيرا تصاويري از

را در حال تست منتشر كردهاند اما اين طراحيهاي ابتدايي اطالعات بيشتري را از سبك طراحي در نظر گرفته شده براي اين كراساوور كامپكت كيا ارائه ميدهند.

بدنه اين خودرو داراي خط سقف شيبدار است تا ظاهري ش//بيه به كوپه داشته باشد در حالي كه كيا اظهار داشته طرح منحصربهفرد چراغهاي عقب آن ظاهر آيندهنگرانه و جوانپسند را تقويت ميكند. در كابين اين خودرو طراحي اروپايي تعبيه خواهد شد كه شامل خطوط صاف، سطوح نرم و اشكال طراحي هندسي است.

گم//انم//يرودكي//ا درنيمهدوم سالجاري به فروش برسد در اين صورت رونمايي رسمي آن نزديك خواهد بود. كيا همچنين وعده داده اين خودرو بيشترين ميزان سفارشيسازي را داش//ته باش//د تا بتواند خريداران جوانتر را جذب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.