رتبه اول به 93 رسید

Jahan e-Sanat - - News - دنياي خودرو

وضعيت صنع/ت و معدن در ابتداي دولت يازدهم

ب//ا تالشهاي دولت يازدهم رش//د منفي صنعت و معدن با وجود ركود شديد در سال 1393 مثبت ش//د و ب//ه ترتيب بخشهاي صنعت و معدن از رش//د 6/8 و 9/8 درصدي برخوردار ش//دند. بر اس//اس گزارش وزارت صنعت معدن و تجارت رشد 9 ماهه ابتداي س//ال 1394 ني//ز در بخش صنعت و معدن به ترتيب -1 و -2 ارزيابي ش//ده اس//ت. اين بررس//يها نش//ان ميدهد روند رشد بخش صنعت و معدن در س//الهاي اخير ش//كاف دستيابي به اهداف چشمانداز 1404 را عميق و اقدام هرچه سريعتر براي به دست آمدن رشد بيشتر در اين بخش را ضروري ميداند.دولت يازدهم طي دو سال اخير براي مقابله با ركود عميق در اقتصاد و صنعت اقدامات مهمي انجام داد. دولت در ماههاي نخس//ت فعاليت خود در ش//هريور سال 1392 با انجام بررسيهاي فش//رده دو مصوبه مهم براي رفع موانع رشد توليد و مواجهه با ركود عميقي كه واحدهاي توليدي با آنها دست به گريبان بودند، داشت و بررسيهاي خود را براي تدوين برنامهها و اقدامات ميانمدت ادامه داد.

در سال 1393 با همكاري مجلس شوراي اس//المي قانون »رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كش//ور« و قانون »الحاق م//وادي به قانون تنظيم بخش//ي از مقررات مالي دولت« را بهعنوان حلقههاي مكمل ضد ركود تصويب كرد و آييننامههاي آن در اسرع وقت به تصويب رسيد. در اين قوانين عالوه بر اتخاذ قوانين براي بهبود ش//رايط تالش شد زمينه تسهيل تس//ويه بدهيها و مطالبات بنگاههاي غيردولتي فراهم شود.عالوه بر آن دولت با ورود اقتصاد جهاني به وضعيت ركود تقاضاي مواد خام از اواخر س//ال 1393 و نيز ضرورت افزايش فرصت خريد مردم اقداماتي را در دستور كار قرار داد از جمله اينكه دولت ت//الش خ//ود را مصروف تحري//ك تقاضاي كاالهاي مصرفي نهايي از جمله خودرو و لوازم خانگي براي تحريك افزايش تقاضاي زنجيره مواد و محصوالت صنايع واسطهاي كرد و در عين حال سياس//تهايي را براي حمايت از صنايع معدني و معادن كش//ور براي مواجهه ب//ا ركود جهاني مواد معدني نيمهخام و مواد اوليه در دستور كار قرار داد.مجموعه تالشهاي دولت براي تنشزدايي از فضاي فعاليتهاي اقتص//ادي در دو محور سياس//ت خارجي و ثبات متغيرهاي كالن اقتصاد كش//ور )تورم، نرخ ارز (...و روند رشد منفي بخش صنعت را متوقف و به س//وي رشد هدايت كرد هرچند ركود ش//ديد در تقاض//اي مواد و محصوالت واس//طهاي و افت شديد نفت در سال 1394 مش//كالتي را براي تداوم رش//د بخشهايي از صنايع معدني فلزي )س//نگآهن، مس و فوالد( و محصوالت پتروشيمي كه سهم قابل مالحظهاي در ساختار صنعتي كشور دارند، فراهم كرد. دولت تصميم گرفت با استفاده از شرايطپساتحريمگسترشوتعميقصنعتيو توسعهزنجيرههايپاييندستيصنايعمبتني بر منابع طبيعي بر اين مش//كالت در برنامه ششم توسعه چيره شود.

ادامه اين سياس//تها اعطاي تسهيالت ترجيحي خري//د كاالي ايراني و با نرخهاي ترجيحي مناس//ب ب//راي خانوارهاي داراي درآم//د متوس//ط از جمله اقداماتي اس//ت كه ه//دف دوگانه افزايش رف//اه خانوارها و تحري//ك تولي//د داخلي را همزم//ان با هم دنبال ميكند.

همچنين در جهت اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليد داخلي از سياستهاي محوري دولت است كه در سال 1394 با سياستهاي جايگزيني خودروهاي فرس//وده دو هدف افزاي//ش توليد داخلي و كاهش آلودگي هوا را مدنظر قرار داد.

اقدام/ات صنعتي و معدن/ي دولت يازدهم

در ح//وزه صنعت و مع//دن فعاليتهاي مختلفي انجام ش//ده كه ب//ه طور عمده در اين راس//تا ميتوان ب//ه هماهنگي مديريت تامين منابع، يارانه و اجراي طرح جايگزيني 90 هزار تاكس//ي با تاكيد بر كالنشهرها كه تاكنون ح//دود 57 هزار ثبتن//ام در مورد آن انجام ش//ده و تكمي//ل پرونده و تحويل تاكسيها اشاره كرد.

ع//الوه بر اين تحري//ك تقاضاي زنجيره خودرو اعطاي تس//هيالت خريد خودرو به خانوادهه//ا به 120 هزار خودرو، بررس//ي و تصويب طرح توليد پلياتيلن و پليپروپيلن به ظرفيت 120 هزار تن در س//ال با دانش فني داخلي، تدوين منشور پروژههاي اقتصاد مقاومت//ي در بخ//ش صنع//ت و معدن در جهت ارتقاي توليد ملي، تدوين سند بخش صنعت و معدن برنامه شش//م توسعه و مواد مرتبط با اليحه احكامي مورد نياز و دائمي اشاره كرد.

همچنين بايد به تدوين منابع مالي كاهش آلودگيكالنشهرهاباجايگزينيموتورسيكلت، تاكسي، وانت، اتوبوس، كاميونت و كاميون و نيز ساماندهي و تجميع طرف عرضه و تقاضا در صناي//ع ريلي با تمركز بر تامين دو هزار دس//تگاه واگن مورد نياز قطار شهري اشاره كرد.از ديگر اقدامات انجام شده توسط دولت يازدهم در حوزه صنعت و معدن ميتوان از شناس//ايي و رفع مشكل واحدهاي متوسط تعطيل و نيمهتعطيل در استانها، بستههاي سياستي ركود زنجيره فوالد از طريق مديريت واردات بين محصوالت واس//طهاي و تامين منابع ب//راي تقويت س//رمايه صندوقهاي حمايت//ي بخش صنعت و مع//دن به ميزان 100 ميليون دالر نام برد.

بهرهبردارياز86شهركوناحيهصنعتي، ايجاد 50 تصفيهخانه فاضالب صنعتي و 90 ايس//تگاه آتش نش//اني، طراحي و عملياتي كردن فعاليت 7500 واحد صنعتي در سال گذشته،اكتشافاتمعدنيبهميزان911هزار كيلومتر مربع در سال 1394 و آزادسازي 16 هزار محدوده بلوكه شده معدني به مساحت 150 هزار كيلومتر مربع براي سرمايهگذاري از ديگر اقدامات مهم دولت يازدهم در بخش صنعت و معدن بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.