طرح كارورزي فارغالتحصيالن ميتواند شكاف صنعت و دانشگاه را كم كند

Jahan e-Sanat - - News -

پرويز كاظمي، وزير رفاه و عضو كميس//يون كار و اشتغال دولت نهم با بيان اينكه طرح كارورزي فارغالتحصيالن ميتواند ش//كاف صنعت و دانشگاه را كم كند، ميگويد: كاهش نرخ بيكاري در كشور نياز به اصالحات زيرساختي در اقتصاد دارد.

عضو كميسيون كار و اشتغال دولت نهم با بيان اينكه طرح كارورزي فارغالتحصيالن ميتواند شكاف صنعت و دانشگاه را كم كند، ميگويد: كاهش نرخ بيكاري در كشور نياز به اصالحات زيرساختي در اقتصاد دارد. وي با بيان اينكه بيكاري يكي از دغدغهها و چالشهاي اصلي اقتصادي در كشور است و اين مساله با فعاليتهاي اقتصادي رابطه مستقيم دارد، ميگويد: بهترين روش اشتغالزايي در كشور ايجاد زيرساختهاي مناسب اقتصادي از جمله رشد اقتصادي، كنترل تورم و مهمتر از همه افزايش توليد ناخالص داخلي است.

كاظمي با بيان اينكه با مهيا كردن اين شرايط فرصت اشتغالزايي در كشور فراهم ميشود درخصوص طرح كارورزي فارغالتحصيالن به پايگاه اطالعرس//اني دولت ميگويد: آموزش فارغالتحصيالن و آموزش فني و كاربردي به جوانان فارغالتحصيل اقدامي خوب از طرف مسووالن و دولت است كه ميتواند شكاف بين صنعت و دانشگاه كه در سالهاي گذشته شاهد آن بودهايم را كم كند.

وزير رفاه دولت نهم با اش//اره به چرخه غلط آموزش//ي در كشور كه مشكالت ريشهاي دارد، ميگويد: در بسياري از دانشگاهها به مهارتآموزي دانشجويان توجهي نميشود و به همين علت شاهديم زماني كه شخص مشغول به كار ميشود مجددا براي يادگيري دورههايي به مجتمعهاي آموزشي مراجعه ميكند. وي با بيان اينكه اين مشكالت به افزايش بيكاري فارغالتحصيالن دامن ميزند، ميگويد: هزينههاي زيادي را نيز به دوش دولتها و دستگاههاي اجرايي بهخصوص وزارت آموزشوپرورش مياندازد. اين عضو كميسيون اقتصادي دولت وقت با بيان اينكه براي كاهش بيكاري فارغالتحصيالنبايدمشكالتريشهايآموزشيحلشود،ميگويد:درحال حاضر دولت با اجراي اين طرح هزينههايي متحمل شده است بنابراين بايد اقداماتي اساسي صورت گيرد. درواقع به گفته او بايد در اين خصوص اقدامات پيشگيرانه صورت گيرد.

كاظمي در ادامه با بيان اينكه رفع مشكل بيكاري در كشور از مسير افزاي//ش توليدناخالص داخلي ميگذرد به الزامات افزايش حضور بخش خصوصي در كش//ور اشاره ميكند و ميگويد: متاسفانه اقتصاد نفتي و دولتي در كشور از بخشخصوصي كمتر استفاده نميكند.

رييس اسبق شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي در ادامه سياستهاي حمايتي از شركتهاي دانشبنيان را يكي ديگر از راهكاري كاهش بيكاري در كش//ور عنوان ميكند و با اش//اره به تجربه موفق يكي از شركتهاي ارائهكننده خدمات مس//افري در يكي دو س//ال گذشته ميگويد: ورود ش//ركتهاي دانشبنيان هم هزينههاي كمتري نسبت به ساير راههاي اش//تغالآفريني براي دولت دارد و هم اينكه بار سنگين تعهدات دولتي نيز كم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.