ساماندهيقراردادهايكارموقتباآييننامهجديد

Jahan e-Sanat - - News -

مع//اون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تهيه آييننامه تعيين »حداكثر مدت موقت« براي كارهاي با ماهيت غيرمستمر در راستاي اجراي تبصره يك ماده «7» قانون كار خبر داد.

احمد مشيريان با اشاره به اقدامات جديد اين وزارتخانه براي ايجاد امنيت شغلي نيروي كار گفت: اين موضوع يكي از برنامههاي اصلي معاونت روابط كار وزارتخانه است كه با جديت در حال پيگيري است.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور تنظيم روابط كار از اجراي تبصره يك ماده «7» قانون كار كه طي حدود 27 سال گذشته از تصويب قانون كار معطل مانده، خبر داد و گفت: يكي از اين برنامهها در راستاي تامين امنيت شغلي نيروي، اجراي اين تبصره است كه اقدامي مثبت در اين زمينه خواهد بود.

ويباتاكيدبراينكهبرنامههايجديديدرحوزهايجادامنيتشغلينيرويكار در وزارت كار آغاز شده است، گفت: قرار است در همين راستا جلسهاي سهجانبه با حضور شركاي اجتماعي برگزار شود تا نظر گروههاي كارگري، كارفرمايي و دولت به صورت مشترك مورد بررسي قرار گيرد.

مشيريان درباره زمان برگزاري اين جلسه سهجانبه گفت: در حال تنظيم دستور كار جلسه هستيم و به محض فراهم شدن مقدمات، تالش ميكنيم اين جلسه هرچه سريعتر برگزار شود.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه موضوع ساماندهي قرارداده//اي كار نيازمن//د برنامهاي مدون و دائمي اس//ت، افزود: امنيت ش//غلي مختص يك دوره زماني خاص نيس//ت بلكه بايد در قالب جلسات مشترك با رعايت اصل سهجانبهگرايي آسيبشناسي و اقدامات ريشهاي انجام ش//ود. ضمن اينكه بخش قابل توجهي از تحقق اين هدف نيازمند اصالح قانون كار است كه در اين زمينه مقدمات بازگشت و اصالح اليحه فراهم شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اليحه اصالح قانون كار به دولت بازگشت داده شد يا خير، گفت: بدون ترديد بررسي اين اليحه متوقف شده است و نگراني از بابت ادامه بررسي آن نبايد وجود داشته باشد. ضمن اينكه فرآيند بازگشت آن در حال انجام است.

به گزارش مهر، براساس تبصره يك ماده «7» قانون كار مصوب آبانماه9631 مقرر شد تا حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، توس//ط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران نهايي شود كه نهتنها طي حدود 27 سال گذشته اين تبصره مهم اجرايي نشد بلكه در اليحه اصالح قانون كار اين تبصره حذف شده بود.

در راستاي تامين امنيت شغلي نيروي كار و سرمايهگذاري، شهريورماه سال گذشته بود كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بخشنامه امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايهگذاري و توليد را به مديران كل ستادي و اجرايي ابالغ كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.