233 هزار خودرو در 2/5 ماه امسال توليد شد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو گفت: بيش از 233 هزار دس//تگاه انواع خودرو از ابتداي امس//ال تا 15 خردادماه در كش//ور توليد شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 9/8 درصد افزايش يافته است.

اميرحس//ين قناتي افزود: از ابتداي فروردينماه تا پانزدهم خردادماه امسال در مجموع 233 هزار و 118 دستگاه انواع خودرو در كشور توليد شد كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 212 هزار و 355 دستگاه بوده است.وي در ادامه با بيان اينكه 220 هزار و 716 دستگاه خودروي سواري از ابتداي سال 96 تا پانزدهم خردادماه توليد شد، گفت: اين ميزان درمقايسهبا591 هزارو74 دستگاهخودرويسواريتوليدشدهدرهمين مدت سال ‪13/2 59،‬ درصد افزايش يافته است.

سخنگويشورايسياستگذاريخودروهمچنينبهتوليد904 دستگاه انواع مينيبوس و اتوبوس در اين مدت اش//اره و تصريح كرد: اين ميزان نيز در مقايسه با 180 دستگاه مينيبوس و اتوبوس توليدشده در اين بازه زماني سال گذشته 127/2 درصد افزايش يافته است.

قناتي افزود: در اين مدت01 هزار 167و دستگاه وانت، يكهزار 883و دستگاه كاميونت، كاميون و كشنده در كشور توليد شده است.

وي با بيان اينكه در جلسه موضوع مشتريسازي و استفاده حداكثري از قواي نيروي محركه توليد داخل بحث شد، گفت: قرار شد شركتهاي خودروساز سنگين با توجه به تنوع بسيار زيادي كه در بخش خودروهاي تجاري س//نگين وجود دارد، اين تنوع را كاهش دهند تا تيراژ اقتصادي مناسبتري براي توليد داشته باشند.

وي در ادامه افزود: مقرر ش//د دو كارگروه در بخشهاي خودروهاي تجاري كاميون و كشنده و اتوبوس و با نمايندگان شركتهاي خودروساز تشكيل شود تا با استفاده از توانشان براي توليد موتور، گيربكس و شاسي در كشور موارد و سياستهايي كه نياز است جمعبندي و ظرف دو هفته براي تصميمگيري نهايي به شوراي سياستگذاري خودرو ارائه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.