كاهش فروش سینماها بعد از حمله داعش

Jahan e-Sanat - - News -

فيلمهاي سينمايي روي پرده پس از حوادث تروريستي اخير تهران با افت فروش مواجه شدند. در روزهايي كه فيلمهاي كمدي سينماها به ويژه »نهنگ عنبر« در هر شرايطي با استقبال مخاطبان روبهرو شده بودند، اتفاقات اخير در تهران باعث كاهش تعداد تماشاگران سينماها شده است.

علي سرتيپي، مديرعامل موسسه پخش فيلميران در گفتوگويي با ايسنا بيان كرد: با توجه به اتفاقات رخ داده و توصيههايي كه به مردم شده بود، قطعا حوادث تروريستي تهران بر ميزان فروش فيلمها تاثير داشته و دستكم شاهد افت 30 تا 40 درصدي در فروش فيلمها بودهايم كه اميدوارم در روزهاي آينده شرايط بهتر شود.

وي در عين حال گفت: فيلم »نهنگ عنبر« به كارگرداني سامان مقدم تا پنجشنبه81 خردادماه21 ميلياردو001 ميليونتوماندركشورفروشداشته و »برادرم خسرو« به كارگرداني احسان بيگلري نيز يك ميليارد و 350 ميليون تومان فروخته است.

همچنين سعيد خاني، مدير پخش شركت نسيم صبا نيز از افت فروش فيلم »مادر قلب اتمي« به كارگرداني علي احمدزاده در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه و پس از حوادث اخير تهران خبر داد و افزود: اين فيلم پس از 9 روز اكران كه دو روز هم با تعطيلي همراه بود در تهران با 16 س//الن 520 ميليون تومان و شهرستانها با 12 سالن 180 ميليون تومان فروخته است كه در كل به فروش 700 ميليون تومان ميرسد.

غالمرضا فرجي، مدير پخش حوزه هنري هم اولين آمار فروش فيلم »زير س//قف دودي« پوران درخشنده را كه فقط دو روز از شروع اكرانش ميگذرد، 80 ميليون تومان در تهران اعالم كرد.

عالوه بر اين فيلمها، طبق اعالم احمد مختاري از دفتر پخش هدايت فيلم، فيل//م »ويالييها« به كارگرداني منير قيدي با 470 ميليون تومان فروش در تهران و 120 ميليون تومان در شهرستان به جمع فروش 590 ميليوني رسيده اس//ت. فيلم »آش//وب« كاظم راستگفتار هم تا كنون 373 ميليون تومان در كشور فروخته است.

مختاري جديدترين آمار فروش دو فيلم »خوب، بد، جلف« پيمان قاسمخاني و »گشت «2 سعيد سهيلي كه هنوز در چند سينماي تهران و شهرستان اكران ميش//وند ب//ه ترتيب 16 ميليارد و 160 ميليون توم//ان و 19 ميليارد و 850 ميليون تومان اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.