كارگردانتونسينخلطاليشراحراجميكند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-عبداللطيفكشيش،كارگردانتونسيبراياينكهبتواندهزينههاي فيلم جديدش را تامين كند، تصميم گرفته نخل طاليي را كه از جشنواره فيلم كن دريافت كرده است به فروش بگذارد.

ع//الوه بر نخل طال اين كارگردان قصد دارد چند تابلوي رنگ روغن را كه در فيلم قبلياش بهعنوان آكسسوار حضور داشتند، نيز به فروش برساند. »مكتوب، عشق من« فيلم جديد اين كارگردان است كه به دليل مشكالت مالي پس از توليد متوقف مانده است.

اين فيلم با نقشآفريني بازيگران تازهكار فرانسوي ساخته شده و درباره يك فيلمنامهنويس جوان به نام امين است كه براي تعطيالت تابستاني راهي خانهاش در منطقه مديترانه ميشود.

اين كارگردان در بيانيهاي در اين باره گفته است كه براي جمعآوري هزينه مورد نياز براي تكميل فيلم جديدش برخي از اشياي مربوط به آثار سينمايي قبلي خود را حراج ميكند. اعالم نشده است كه اين فيلم به چه ميزان بودجه براي رسيدن به مرحله نهايي نياز دارد.

كش//يش كه قبال هم س//رو صدا به پا كرده بود اندكي پس از مراسم اختتاميه كن با يكي از بازيگران فيلمش دچار درگيري لفظي شد و او را لوس توصيف كرد. اهداي نخل طالي جشنواره كن شصتوششم به اين كارگردان با انتقادهايي همراه ش//ده بود، از جمله تاد مك كارتي منتقد هاليوود ريپورتر دليل اهداي اين جايزه را تنها به دليل حمايت از فيلمي همجنسگرايانه خوانده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.