2 جايزه خارجي براي »نفس« و »وارونگي«

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- دو فيلم »وارونگي« و »نفس« در سومين جشنواره فيلمهاي ايراني زوريخ موفق به دريافت جايزه شدند. در سومين جشنواره فيلمهاي ايرانيزوريخفيلم»وارونگي«بهكارگردانيبهنامبهزاديجايزهبهترينفيلم و »نفس« به كارگرداني نرگس آبيار جايزه تماشاگران را دريافت كردند.

در اين جش//نواره رقابتي كه از تاري//خ 11 تا تاريخ 17 خرداد برگزار شد، فيلمهايي چون »وارونگي«، »به دنيا آمدن«، »رفتن«، »الك قرمز«، »پوالريس//م«، »نفس«، »باغهاي زردآلو«، »فرزندان«، »ابد و يك روز«، »نقطه كور«، »يك روز طوالني« و »من« روي پرده رفت و »نفس« نرگس آبيار عنوان بهترين فيلم از نگاه تماشاگر را از جشنواره زوريخ دريافت كرد. در اين دوره از جش//نواره فيلم زوريخ بزرگداشت داريوش مهرجويي نيز برگزار شد و دو فيلم »ليال« و »گاو« به نمايش درآمد.

هچنين فيلمهاي 76» دقيقه و 15 ثانيه « ساخته سيفاهلل صمديان و آخرين فيلم كيارستمي با نام »منو ببر خونه« به منظور گراميداشت ياد و خاطر اين فيلمسار نمايش داده شد.

همچنينسومينجشنوارهفيلممادريدكهاز81 تا72 خرداددرحال برگزاري اس//ت، بخش ويژه سينماي كمدي ابزورد ايران را برپا داشته و چهار فيلم »آبادان«، »كارگران مشغول كارند«، »پذيرايي ساده« و »اژدها وارد ميش//ود« را با حضور ماني حقيقي و فيلمه//اي »ماهي و گربه«، »اجارهنش//ينها«، »مهمان مامان« و »مادر قلب اتمي« را در اين بخش به نمايش ميگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.