يك هفته اجراي »سوءتفاهم« به زبان فرانسه

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- نمايش »سوءتفاهم« نوشته آلبر كامو به كارگرداني جواد موالنيا به مدت هفت شب در تئاتر باران به زبان فرانسه اجرا ميشود. در خالصه اين اثر نمايشي چنين آمده است: »در مسافرخانهاي دوردست مردي به بهانه ديدن خواهر و مادرش پس از سالها به مسافرخانه وارد ميشود. خانوادهاش او را نميشناسند و فاجعه در زندگي ما بسيار نزديك است.« در اين نمايش فرينوش دردشتي، تيفن دالمس، مهرناز فراهاني و محمد ذبحي به ايفاي نقش ميپردازند. همچنين از ديگر عوامل ميتوان به عطيه شريعتي دستيار كارگردان، كهبد تاراج مدير توليد، ادريس محمدي طراح پوستر،مينوجانمحمديانتخابموسيقيوساراحداديمشاوررسانهايمكث اشاره كرد. اين نمايش توسط بازيگران ايراني و فرانسوي و به زبان فرانسه و همراه باالنويس فارسي از 10 تيرماه ساعت 17 به مدت هفت شب اجرا خواهد شد. عالقهمندان ميتوانند براي تهيه بليت اين نمايش به گيشه تماشاخانه باران مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.