از »آتش به اختیار«چماق نسازيم

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-معاونفرهنگيوزارتفرهنگوارشاداسالميبااشارهبهاصطالح »آتشبهاختيار«درسخنانمقاممعظمرهبري،اظهاركرد:ازاينواژهچماق نسازيم.سيدعباسصالحيباانتشارپياميدرتوئيترخودوبااشارهبهسخنان اخير مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان نوشت: اقدام »آتش به اختيار« دركالمومنطقرهبري،يعنيفعاليتهايفرهنگيخودجوش،غيردستوري اما در چارچوب قانون و اخالق. از اين واژه چماق نسازيم. مقام معظم رهبري عصر روز چهارشنبه 17) خردادماه( در ديدار با دانشجويان اظهار كرده بودند: گاهي دستگاههاي مركزي فكر، فرهنگ و سياست، دچار اختالل و تعطيلي ميشوند كه در اين وضعيت بايد افسران جنگ نرم با شناخت وظيفه خود به صورتآتشبهاختيار،تصميمگيريواقدامكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.