رايانههايخانگيبيشترينقربانيانواناكراي

Jahan e-Sanat - - News -

كاربران رايانههاي خانگي به دليل بيتوجهي و تعلل در بهروزرس//اني سيستم عامل ويندوز خود، بيش//تر در معرض خطر حمل//ه باجافزار سايبري »واناكراي« قرار دارند.

سيدهادي س//جادي، معاون امنيت فضاي تبادل اطالعات سازمان فناوري اطالعات ايران آخري//ن وضعيت كش//ور در مواجهه با نرمافزار مخرب واناكراي را كه يك بدافزار باجگير سايبري است و طي يك ماه گذشته بسياري از رايانههاي كشور را آلوده كرده است، تشريح كرد.

وي ب//ا تاكيد براينكه مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانهاي )مركز ماه//ر( در حال بررس//ي و رصد سيس//تمهاي كامپيوتري كشور در مواجهه با بدافزار باجگير واناكراي اس//ت، اظهار داشت: به زودي آخرين وضعيت رايانههاي آلوده به اين ويروس را اعالم و منتشر ميكنيم. اطالعرساني به 4 هزار رايانه آلوده سجادي با بيان اينكه به چهار هزار رايانه آلوده به اين بدافزار باجگير، اطالعرسانيهاي الزم را انج//ام دادهايم، افزود: بس//ياري از اين رايانهها، مربوط به سازمانهاي مختلف بودند كه نسبت به رفع مشكل اقدام و دستورالعملهاي امنيتي را رعايت كردند. برخي ديگر نيز قرار بود نسبت به رفع اين آس//يبپذيري كه از طريق سيستم عامل ويندوز منتشر ميشود، اقدام كنند.

معاون امنيت فضاي تبادل اطالعات سازمان فناوري اطالعات ايران با تاكيد بر اينكه بدافزار واناكراي از نوع بدافزار خودانتشار است، ادامه داد: مهار اين نوع بدافزار به دليل قابليت خودانتشاري سختتر از ساير بدافزارها است اما به هر ترتيب ب//ا رصد به موقع، تجزيه، تحليل و كنترل فضا، ميتوان آن را مهار و فروكش كرد.

وي گفت: جريان نفوذ باجافزارها از دو سال گذشته در سيستمهاي كامپيوتري آسيبپذير شيوع يافته، اما بدافزار »واناكراي« بسيار قوي ظاهر شده و به سرعت در حال پيشروي است. به گزارش مهر، اين مقام مسوول با بيان اينكه اين بدافزار باجگير، ميتواند تمامي سامانههاي ويندوزي خانگي و سازماني را آلوده كند، تاكيد كرد: بيتوجهي كارب//ران رايانههاي خانگي به هشدارهاي ارائه شده، ميتواند باعث رسوخ اين باجگير سايبري و انتشار آن شود. دستورالعملهاراجديبگيريد س//جادي خاطرنش//ان كرد: دستورالعمل و راهكارهاي فني براي جلوگيري از رس//وخ اين بدافزار و نيز مقابله با آن براي تمامي نسخ ويندوز از سوي مركز ماهر ارائه شده است و افراد بايد آن را جدي بگيرند.

وي گفت: هماكنون مس//ووالن سازمانها، پيگير اين موضوع هس//تند اما بيش//تر شاهد تعلل در رايانههاي خانگي هستيم كه به دليل بيتوجهي و اتصال اين سيستمها به شبكههاي ارتباط//ي، اين رايانهها بيش//تر منبع انتش//ار ويروس هستند.

معاون س//ازمان فن//اوري اطالع//ات اضافه كرد: مركز ماهر در جريان رصد سيس//تمهاي كامپيوت//ري آلوده، در صورت مش//اهده موارد مدنظر، موضوع را اطالعرساني كرده و براي حل آن اقدامات الزم را انجام ميدهد.

به گفته سجادي، باجافزار واناكراي سوءگيري خاصي نداشته و براي يك حوزه خاص طراحي نشده اس//ت بلكه ميتواند هر سيستمي كه از سيستمعامل ويندوز بهره ميبرد را آلوده كرده و به ازاي س//رقت اطالعات سيس//تم، تقاضاي دريافت باج كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.