اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات

Jahan e-Sanat - - News -

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات با راهاندازي يك سامانه آزمايشي پس از هفت س//ال اجرايي شده اما هنوز هفت وزارتخانه دولتي به اين سامانه متصل نشدهاند.

به گزارش فارس، سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در راستاي اجرايي شدن قانون مربوطه به صورت آزمايشي از خردادماه آغاز به كار كرده است.

به گفته حس//ين انتظامي، دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد، اگرچه پيش از ابالغ آخرين آييننامه اين قانون، جهتگيري پورتالهاي دستگاهها به سمت انتشار اطالعات تغيير كرده است اما پذيرش درخواست »دسترسي به اطالعات« عمال پس از اين شروع ميشود و قرار است، به زودي توسط وزراي ارشاد و ارتباطات رسما رونمايي شود. طبق اطالعات سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، هماكنون وزارت فرهنگ و ارش//اد اسالمي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، س//ازمان انرژي اتمي، بانك مركزي جمهوري اس//المي ايران، معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش//كي، سازمان حفاظت محيطزيست، بنياد شهيد و امور ايثارگ//ران، معاونت علمي و فناوري رييسجمهور، س//ازمان برنامه و بودجه، وزارت نيرو و وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمانهاي متصل به اين سامانه هستند. گرچه دولت اجراي اين قانون را دستاورد بزرگي در مسير شفافيت تلقي ميكند اما هنوز جاي وزارت نفت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت دادگستري، وزارت دفاع و وزارت راه و شهرسازي در ميان سازمانهاي متصل به سامانه خالي است. حسين انتظامي، دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات پيش از اين گفته بود: طبعا دستگاههايي كه نامشان در فهرست نيست يا بعدا نباشد، به معناي اين است كه هنوز به اين سامانه نپيوستهاند. دبيرخانه هم اصراري ندارد كه بيش از اين پيگيري كند، بلكه معتقديم فشار افكار عمومي و پيگيري رسانهها بهترين ساز و كار براي پيوستن همه دستگاههاي مشمول قانون به اين سامانه خواهد بود. مطاب//ق ماده يك آييننامه اجرايي قانون دسترس//ي آزاد به اطالعات، تمامي

ها، سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كه شامل دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، نهادهاي انقالبي، نيروهاي مسلح، قواي قضاييه و مقننه و موسسات شركتها، سازمانها، نهادهاي وابسته به آنها و بنيادها و موسساتي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره ميشوند و همچنين هر موسسه، شركت يا نهادي كه تمام يا بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معناي عام كلمه و نه فقط قوه مجريه است، مكلفند طبق قانون، اطالعات درخواستي شهروندان را در اختيارشان بگذارند. همچنين موسسات خصوصي ارائهدهنده خدمات عمومي از قبيل بانكها هم مشمول اين قانون هستند. قانون دسترسي آزاد به اطالعات حاال پس از هفت س//ال عملياتي ش//ده است. اليحه اين قانون در سال 1383 به مجلس رفت و سال 88 به تصويب رسيد، اكنون اين قانون با راهاندازي سامانه آزمايشي وارد فاز اجرايي ش//ده است اما موفقيت و عملياتي شدن واقعي اين سامانه در گرو اتصال تمامي سازمانهاي داراي اطالعات به سامانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.