سامسونگ از كاربران خود جاسوسي ميكند!

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- گزارشي جديد نشان ميدهد سامسونگ اطالعات فعاليتهاي كاربران خود در فضاي آنالين را رصد ميكند. اين فناوري قابليت رديابي ايميلهاي شخصي كاربر را نيز دارد.

به گزارش سان، گزارشي جديد نشان ميدهد تلفنهاي ساخت شركت سامس//ونگ با استفاده از روش beaconing از كاربران خود جاسوسي ميكند.

اين فناوري تمام آنچه را كه كاربر در فضاي آنالين ميخواند و تماشا ميكند )از جمله ايميلهاي شخصي( را رصد ميكند.

ب//ا توجه به اين يافته جدي//د، گ//روه ‪Open Rights Group‬ از سامسونگ خواسته از اين فناوري در تلفنهاي خود استفاده نكند. يك beacon در صفحات وبس//ايت يا تبليغات آنالين پنهان ميشود. اين فناوري با هشدار به سيستم تلفنهمراه وضعيت »جاسوسي« را در دستگاه فعال ميكند.

جيم كيالك مدير ‪Open Right Group‬ اين خبر را افشا كرده است. البته اين فناوري در بخش سياستهاي حريم خصوصي شركت توضيح داده شده است. سامسونگ در اين بخش مينويسد: از فناوري براي مقاصد مختلف از جمله تحليل شيوه استفاده كاربران از موبايل استفاده ميشود.

اي//ن گزارش پس از آن منتش//ر ش//د كه گوگل نيز تع//داد زيادي از اپليكيشنهاي اندرويد را به دليل استفاده از beacon ممنوع كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.