ساخترايانههايبسيارنازكباضخامتيكاتم

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- محققان نوعي مغناطيس دوبعدي با ضخامت يك اتم ساختهاند كه به وسيله آن ميتوان رايانههاي بسيار نازك ساخت.

به گزارش ديليميل، دانشمندان توانستهاند مغناطيسهاي دوبعدي بس//ازند كه قطر آنها يك اتم است. رايانهها با كمك اين مغناطيسهاي كوچك يك گام به حل سختترين مشكالت علمي و رازهاي اعماق فضا نزديكتر ميشوند.

با اين اختراع جالب ميتوان رايانههاي بسيار نازك ساخت كه قابليت انجام آزمايشهاي غيرممكن را دارند.

محققان دانشگاه واشنگتن با همكاري موسسه فناوري ماساچوست نوعي مغناطيس با يك اليه اتم ساختهاند كه به ايجاد روشهاي جديدي در ذخيره اطالعات منجر ميشود.

شيائودونگشويكيازپروفسورهايفيزيكدردانشگاهواشنگتندراين باره ميگويد: ما يك نوع ماده دوبعدي ايزوله با خاصيت مغناطيسي ذاتي ساختيم. اين خاصيت مغناطيسي در سيستم بسيار قدرتمند است. تصور ميكنم پيشرفتهاي آتي در حوزه فناوري اطالعات برپايه مغناطيسهاي دوبعدي شكل گيرد. اين ماده جالب »كروميوم تريدايد« (Crl3) ناميده ميشود و عملكردي شبيه مغناطيسهاي زيراتمي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.