تورم خودخواسته دولت

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گروه مس/كن- اليحه پيشنهادي دولت با عنوان »اصالح بخشي از ساختار دولت« به تازگي به مجلس شوراي اسالمي ارائه شده و بر اساس آن قرار است وزارت راه و ترابري و بازرگاني احيا شوند؛ اليحهاي كه در ص//ورت تصويب وزارتخانههاي مسكن و راهوترابري را بار ديگر از هم جدا ميكند. در شرايطي كه در دولت گذشته ادغام وزارتخانهها تنها با »جابه جايي اسامي« آنها همراه بود عمال تغييري در »تعداد نيروي انساني« دستگاههاي دولتي به وجود نيامد و بر همين اس//اس دولت روحاني قصد دارد بار ديگ//ر اين وزارتخانهها را از يكديگر جدا كند. پيشبينيها نشان ميدهد به احتمال زياد اين اليحه راي مثبت نمايندگان مجلس را به همراه خواهد داشت؛ در اين شرايط برخ//ي انتقادات كه حت//ي از درون وزارت راه و شهرس//ازي نيز به گوش ميرس//د، باعث شده عدهاي اين تصميم دولت را »عجوالنه«، »حامل تبع//ات منفي اقتصادي« و »عامل تورم و بزرگ شدن دولت« عنوان كنند.

كاهش حجم و وزن دولت يكي از اصوليترين سياستهايي است كه كارشناسان براي كاهش هزينهها و افزايش بهرهوري اقتصادي همواره روي آن تاكيد ميكنند و در اين شرايط تصميم به انتزاع دوباره چند وزارتخانه از يكديگر ابهامات زيادي را به وجود آورده است؛ البته منتقدان اين اليحه نيز معتقدند از ابتدا تصميم بر ادغام اين وزارتخانهها اشتباه بوده اما در چنين شرايطي انتزاع دوباره آنها نتايخ مطلوبي به دنبال نخواهد داشت.

ادغام چندين وزارتخانه زيرساختي و كليدي در دولت گذشته كه بيشتر به »آزمون و خطا« در عرصهمديريتاقتصاديكشورشبيهبودمشكالت فراواني را در اداره امور صنعت، بازرگاني، معدن، كشاورزي، مسكن و راه به وجود آورد؛ هرچند اين اقدامات در آن زمان از تكاليف قانون كشور بود. اكنون مخالفان معتقدند كه اگر ادغام وزارتخانهها اش//تباه بوده اكنون نيز با انتزاع آنها اتالف منابع بيشتري رخ خواهد داد. منتقدان ميگويند: اگر وزارتخان//هاي ناكارآمد عمل ميكند، شايس//ته است در نيروي انساني و ساختارهاي آن بازنگري صورت گيرد.

پيشنهادادارهمسكندرقالبمعاونت رياستجمهوري

در اين شرايط نايبرييس كميسيون عمران گفته است: تفكيك وزارت راه و ترابري و وزارت مس//كن و شهرس//ازي در مجلس راي ميآورد و پيش//نهاد ما اين اس//ت كه مس//كن در قالب معاونتي زير نظر رياس//تجمهوري اداره ش//ود. عليم يارمحمدي در گفتوگو با ايلنا با بيان اينكه ادغام دو وزارت راه و ترابري و وزارت مس//كن و شهرسازياشتباهبود،گفتهاست:ايندووزارتخانه هر چند ماهيت عمراني دارند اما س//نخيتي با يكديگر ندارند.

يارمحمديميگويد:وزارتراهوشهرسازييك دستگاهاجراييباماموريتتامينزيرساختهاست ام//ا عمده مس//ووليت وزارت مس//كن در حوزه سياس//تگذاريها و برنامهريزيهاس//ت. عض//و كميس//يون عمران با بيان اينكه پس از انقالب اسالمي حوزه مسكن همزمان با افزايش جمعيت با رشد قيمت مواجه شد، ميگويد: وزارت مسكن يك دستگاه سياستگذار براي توسعه بازار مسكن اس//ت كه ميتواند كار سياس//تگذاري را انجام ده//د و اجرا را به بخشخصوصي واگذار كند اما مسووليت وزارت راه و ترابري ايجاد زيرساختهاي عمراني است.

وي ب//ا بيان اينكه معتقدم با ادغام دو وزارت راهومس//كن از ح//وزه راه و ترابري غافل مانديم ادام//ه ميدهد: هرچند كه اخي//را در حوزههاي نوس//ازي ناوگان هوايي و حوزه دريايي و كاهش تلفات تصادفات جادهاي ناشي از عوامل مختلف از جملهبهبودوضعيتجادههااقداماتقابلتوجهي از سوي دولت انجام شد اما اين حوزه نياز به اجراي اقدامات جديتري دارد.

نايبرييس كميس//يون عمران معتقد است كه بايد در بخش توسعه راهآهن سياستگذاريها و عمليات اجرايي گس//تردهتري داشته باشيم و وزارت راه و تراب//ري نيازمن//د مديريت خاص و ويژه است.

يارمحم//دي با تاكيد بر جدايي دو وزارت راه و مسكن ميگويد: مسكن ميتواند در قالب يك معاونت زيرمجموعه رياستجمهوري اداره شود چراكه اين بخش سياس//تگذار است و اجرا بايد به بخش خصوصي واگذار شود. اين پيشنهاد را ب//ه دولت ارائه كردهايم اما كمتر مورد توجه قرار گرفته است. قانونانتزاعبهدولتيازدهمنميرسد نايبرييس كميسيون عمران با تاكيد بر اينكه جداييايندووزارتخانهدرقالباليحهازسويدولت در مجلس راي ميآورد، ميگويد: بايد كميسيون عمران اقدامات كارشناسانه روي اين اليحه انجام دهد. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكهجداييايندووزارتخانهبهتعيينكابينهدولت دوازدهمدرمردادماهنميرسد،ميگويد:حداقلمدت موردنيازبرايانجاممطالعاتايناليحهحدودپنجماه است كه پس از آن به صورت جدي ميتوان دراين بارهاظهارنظركرد.

وي همچنين درپاسخ به اين سوال كه عدهاي معتقدن//د جدايي اين وزارتخانهه//ا هزينهها را افزايش ميدهد، گفت: جدايي وزارت راه و ترابري و مسكن و شهرسازي اليحه دولت است و تا زماني كه منابع اين اليحه را تعيين نكند مجلس با اين اليحه موافقت نميكند. حناچي:مخالفتفكيكهستيم قانون »اصالح بخش//ي از س//اختار دولت« در شرايطي به مجلس ميرود كه وزارت راه و شهرسازي مخالفت آن است. دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري در گفتوگو با مهر درباره مصوبه دولت براي انتزاع مسكن و حملونقل با تاكيد بر اينكه من به عنوان بخش//ي از بدنه دولت، تابع تصميمات و مصوبات هيات دولت هس//تم، گفته است: در آن زمان كه اين ادغام صورت گرفت، امري كارشناس//ي شده نبود و ادغام اين دو وزارتخانه انرژي زيادي برد؛ با اين حال در ح//ال حاضر اين دو بخش به آرامش و تعادل نس//بي رسيده و تا حدودي ارتباطات خود را يافتهاند.

معاون وزير راه و شهرسازي ادامه ميدهد: از سويي ديگر مصوبه هيات دولت براي انتزاع آنها اين حس//ن را دارد كه هر يك از بخشها متولي مستقلي مييابند تا با جديت بيشتري موضوعات مربوط به خود را پيگيري كنند. به خصوص بخش مس//كن و موضوع شهرسازي و مس//ايل مرتب//ط با مديريت ش//هري كه در دورهاي به دليل توجه كمتر، با نقايصي جدي مواجه ش//ده بود، در سال پاياني وزارت دكتر آخوندي با توجهات بيش//تري كه به آن شد و پيگيريهايي كه معاونت مسكن براي گسترش تسهيالت خريد و ساخت مسكن داشت، اين بخش نيز به تدريج در حال خروج از وضعيت قبلي است. هر چند شخصا اعتقاد دارم مشكل مسكن در كشور بيش از آنكه از جنس ساخت و كالبدي باشد، »اقتصادي« است و از شرايط اقتصادي كشور تبعيت ميكند.

در اليحه »اصالح بخشي از ساختار دولت«، دولتپيشنهادتفكيكبرخيوزارتخانههايفعلي و تشكيل چند وزارتخانه و سازمان جديد را مطرح كرده است كه از جمله آنها تشكيل مجدد وزارت راه و ترابري است. در اين زمينه در ماده 2 اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت كه از سوي معاونت پارلماني رياستجمهوري و با امضاي روحاني به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده، آمده است: »به منظور تمركز وظاي//ف و ايجاد يكپارچگي و انس//جام در ح//وزه راه و حملونقل با تفكيك اهداف، ماموريتها و وظايف مربوط به امور راه و حملونقل از وزارت راهوشهرسازي، وزارت راه و ترابري تشكيل ميشود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.