كمك 053ميليون توماني شهرداري به ستاد ديه زندانيان جرائم غيرعمد استان اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

طي حكمي از سوي مديرعامل شركت آبفاي گيالن، ماريا نيككار به عنوان رييس اداره آب و فاضالب شهر خمام منصوب شد. فرزين فرخي، مدير امور آب و فاضالب شهرستان رشت با اشاره به اينكه بهكارگيري بانوان در پستهاي مديريتي نشان از اعتماد به توانمندي بانوان اس//ت، اظهار داشت: تخصص، تعهد و همچنين سرعت، دقت و صداقت در انجام امور گزينههاي مناسبي است كه بانوان آبفاي گيالن براي انتصاب در پستهاي مديريتي دارا هستند.

او ضمن تقدير از حميد بامدادي، رييس سابق اداره آب و فاضالب شهر خمام، ب//ا قرائ//ت حكم انتصاب ماريا نيككار به عنوان رييس اداره آب و فاضالب خمام، براي وي آرزوي توفيق براي پيش//برد برنامههاي كاري در راستاي اهداف شركت كرد. گفتني اس//ت ماريا نيككار پيش از اين كارشناس مسوول مديريت مصرف بود. او با س//ابقه 18 س//ال خدمت در آبفاي گيالن به عنوان معاون بهرهبرداري امور آبفاي رش//ت، كارشناس آزمايش//گاه و مدرس مركز علمي كاربردي صنعت آب و برق بوده است.

در راس//تاي س//رمايهگذاري در بخش صناي//ع و كاره//اي تولي//دي، كاه//ش آاليندهه//اي زيس//تمحيطي و كمك به اقتص//اد خانواده و اقتصاد ملي، ش//ركت س//هامي برق منطقهاي گيالن س//مينار مديريت مصرف را براي 11 ارگان بهطور رايگان برگزار كرد. بلبلآبادي، مديرعامل شركت سهامي برق منطقهاي گيالن در جمع اصحاب رسانههاي جمعي با اشاره به اهميت و ضرورت مديريت مصرف بيان كرد: ش//ركت س//هامي برق منطقهاي گيالن با همكاري سازمان بهرهوري انرژي ايران )سابا( سمينار مديريت مصرف را بهطور رايگان براي دانش//گاه علوم پزشكي گيالن، انجمن نابينايان استان گيالن، س//ازمان محيط زيست استان گيالن، خبرنگاران رس//انههاي جمعي، مشتركين بزرگ صنعتي استان گيالن، شركت نفت استان گيالن، كميته امداد امامخميني اس//تان گيالن، شركت آب و فاضالب روس//تايي استان گيالن، انجمن مهندسين برق استان گيالن، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيالن و بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گيالن برگزار كرد. اين سمينارها با هدف كاهش مصرف و عليالخصوص كاهش پيك مصرف در تابستان برگزار شد كه از مهمترين مزاياي آن ميتوان به عدم نياز به س//رمايهگذاري كالن در بخش توليد و شبكه انتقال و فوق توزيع و توزيع و اختصاص سرمايهگذاري مربوطه در بخش صنايع و كارهاي توليدي، كاهش آاليندههاي زيستمحيطي به مقدار بسيار زياد و كمك به اقتصاد خانواده و اقتصاد ملي اشاره كرد.

جلس//ه كارگروه ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد اقتصادي به رياست علياصغر عباسي مدير شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن و با هدف شناخت گلوگاههاي فساد اداري برگزار شد. اين نشست با بررس//ي دستورالعملهاي مرتبط با ارتقاي س//المت نظ//ام اداري و مقابله با فس//اد اقتصادي در س//ازمانها آغاز ش//د و ديدگاههاي مسووالن واحدها درخصوص بندهاي دستورالعمل و ارتباط آن با چالشهاي پيش روي سازمان مورد بررسي قرار گرفت.

مدير منطقه گيالن با برشمردن شاخصهاي سالمت اداري از هريك از روساي واحدها خواست ضمن عمل به اين شاخصها، زيرمجموعه و كاركنان خود را نسبت به اين امر مهم آموزش دهند و گلوگاههاي فسادخيز در حوزه تحت مديريت خود را شناسايي و معرفي كنند. وي همچنين گفت: »ارتباطات ناسالم با افراد خارج از س//ازمان، آزردهخاطركردن و ايجاد ذهنيت براي ذينفعان سازمان و استمرار افراد در سمتهاي سازماني فسادخيز از جمله برخي مواردي است كه ميتواند زمينهساز فساد اداري شود.«

تعيين اعضاي كارگروه و صدور حكم براي آنان و همچنين تعيين دبير كارگروه از جمله مصوبات اصلي اين جلسه بود. گفتني است مجموعه قوانين سالمت اداري از سال 1390 پايهگذاري شد و طي سالهاي 1391 و 1392 با تشكيل كارگروههايي در سطح وزارت نفت و پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي به اجرا درآمد و از سال 1396 بين مناطق 37 گانه ش//ركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران ش//روع به فعاليت كرده است.

شهرداراصفهانبااشارهبهكمك053ميليونتومانيبهستادديهزندانيانجرائمغيرعمداستاناصفهاناززمينهسازياشتغالوتوانمنديزنانسرپرست خانوار خبر داد. مهدي جمالينژاد ضمن عرض تسليت شهادت هموطنان و همشهريان حادثه تروريستي مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: در سال گذشته 350 ميليون تومان به ستاد ديه زندانيان جرائم غيرعمد استان اصفهان كمك شد كه همين مبلغ امسال نيز از سوي مجموعه شهرداري به اين ستاد اهدا ميشود. وي ادامه داد: نگاه شهرداري اصفهان، تنها ساخت و ساز و حضور در عرصههاي عمراني نيست و درهمين راستا در سالهاي اخير در حوزههاي مختلف فرهنگي و اجتماعي حضور چشمگيري داشته است كه از جمله آنها توانمندسازي زنان سرپرست خانوار است كه به وسيله معاونتهاي فرهنگي مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان انجام ميشود و زمينه اشتغال آنها را فراهم ميكند. شهردار اصفهان يادآور شد: وقتي با نگاهي عمقي به آسيبهاي اجتماعي نگاه ميكنيم، ميبينيم كه چقدر آسيبها جدي و زياد هستند. وي افزود: ارائه كارتهاي منزلت شهروندي نيز خدمت ديگري از سوي مديريت شهري اصفهان است كه به افراد نيازمند، معلوالن و سالمندان اهدا ميشود. جمالينژاد با اشاره به ظرفيت باالي خيريهها در اصفهان خاطرنشان كرد: صدها خيريه در اصفهان مشغول فعاليت هستند كه شهرداري سعي كرده با بسترسازي مناسب، زمينه خدمترساني بيشتر آنها را فراهم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.