افتتاح مسيرهاي پروازي جديد از نقاط كمبرخوردار با

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- شركت هواپيماسازي ايرباس پيشبيني02ساله خود از تقاضا برايخريدهواپيمارابه43 هزارو071 فروندهواپيمايمسافربريو037 هواپيماي باري به ارزش مجموعا 5/3 تريليون دالر افزايش داد. ش//ركت هواپيماسازي ايرباس پيشبيني02ساله خود از تقاضا براي خريد هواپيما را به 34 هزار و 170 فروند هواپيماي مسافربري و 730 هواپيماي باري به ارزش مجموعا 5/3 تريليون دالر افزايش داد، اما چشمانداز رشد ترافيك هوايي جهان را كاهش داد.

دومين توليدكننده بزرگ هواپيماي جهان پس از شركت بوئينگ، همچنين پيشبيني كرده كه با رسيدن تعداد ناوگان حملونقل هوايي جهان به 40 هزار فروند هواپيما تا س//ال 2036 ميالدي، تقاضا براي تعميرات، آموزش و بهسازي هواپيماها تقويت شود. اما در توضيحات آنالين قبل از نشست رسانهاي، شركت ايرباس پيشبيني 02ساله خود از رشد ترافيك هوايي جهان را از 4/5 درصد به 4/4 درصد كاهش داد و برآوردي محتاطانهتر نسبت به بازارهاي اشباعشدهاي نظير آمريكاي شمالي اتخاذ كرد.

ايرباس پيشبيني 02ساله خود براي فروش هواپيماهاي باريكپيكر و پهنپيكر دوموتوره را به ترتيب 24 هزار و 807 و 8 هزار و 686 فروند اعالم كرده، اما پيشبيني خود براي خريد هواپيماهاي بسيار بزرگ نظير ‪A 380‬ را كه توليد آنها به دليل كاهش تقاضا افت داش//ته كاهش داده است. ايرباس براي 20 سال آينده مجموعا فروش 34 هزار و 899 فروند هواپيمايمسافربريوباريراپيشبينيكردهكهنسبتبهرقم33 هزارو 70 فروند پيشبيني شده در سال قبل رشد نشان ميدهد. اين رشد ناشي از اضافه شدن يك سال با ميزان قابل توجه تحويل هواپيما به پيشبينيهاي ايرباس بوده است.

حدود س//ه هفته بعد از ورود دستهجمعي چهار فروند از هواپيماهاي مدرن ‪ATR 72‬ مديرعامل هما خبر داد كه با برنامهريزي مقتضي به زودي شاهد افتتاح مسيرهاي پروازي جديد از نقاط كمبرخوردار خواهيم بود. برنامه اولين پرواز هواپيماهاي مدرن ‪ATR 72‬ »هما« ) EP-ITCو EP-ITD ( به مقصد مشهد مقدس از هفته گذشته آغاز شد و چهارمين هواپيما از اين سري با انجام نخستين سفر خود به مشهد مقدس وارد شبكه پروازي كشور شد.

دومين هواپيماي ‪ATR 600-72‬ هما نيز با رجيستر EP-ITB تهران را به مقصد مشهد مقدس ترك كرد. البته به دليل مس//افت زياد پرواز در مسير تهران - مشهد قرار نيست در اين خط پروازي باقي بماند و تنها با هدف انجام رسم ديرينه پرواز هواپيماي نو به مشهد مقدس دو ساعت در نخستين سفر خود در آسمان ايران پرواز داشت.

پايگاه خبري وزارت راه و شهرس//ازي در گزارش//ي آورده اس//ت: اين هواپيماها در مس//يرهاي كوچك و فرودگاههاي كمبرخوردار استفاده خواهند شد كه همواره درخواستهاي فراواني براي برقراري پرواز از اين مقاصد وجود داش//ته است ولي به دليل عدم وجود ناوگان مناس//ب و متناس//ب با اين فرودگاههاي كوچك امكان برآورده شدن اين نياز وجود نداشته است. فرهاد پرورش با اشاره به سفر سه فروند از اين هواپيما افزود: با برنامهريزي مقتضي به زودي شاهد افتتاح مسيرهاي پروازي جدي//د از نقاط كمبرخوردار خواهيم بود. مديرعامل هما-همچنين در در جمع مراس//مورود خبرنگاراناز چه//ارورودفروندپنج از فروندديگر هواپيماهاياز ‪ATR 600 72‬ ايننوعهواپبماهاخبردادهواعالمكردهبودتاپايانسال7102 ايرانصاحب9 فروندهواپيماي ATR خواهد شد. وي توضيح داد: هما براي خريد 20 فروند از اين هواپيما با شركت سازنده قراردادبستهاستكهباقيآنهادرسال8102 تحويلايراناير ميشود. هواپيماهاي ‪ATR 600-72‬ هواپيمايي است كه بهترين مشخصات را براي جايگزيني هواپيماهاي فوكر و ام دي دارد ك//ه در حال حاضر در ناوگان داخلي ش//ركتهاي هواپيمايي در حال جابهجايي مسافران است. بر همين اساس اين هواپيماها قرار است در خطوط هوايي داخلي جايگزين برخي از فرس//ودهترين هواپيماهاي موجود در جهان نظير انواع فوكر و MD )مكدانل داگالس( شوند كه سالهاست در خطوط پروازي داخلي مشغول رفت و آمد هستند.

ش//ركت ايتاليايي- فرانس//وي ATR سومين كمپاني هواپيماس//ازي اس//ت كه پس از امض//اي برجام به طرف

در همين راستا مديركل فرودگاه شهيد اشرفي اصفهاني كرمانش//اه به پايگاه خبري وزارت راه و شهرس//ازي گفته بود: براس//اس نيازسنجي انجام شده فرودگاه كرمانشاه به پرواز ATRهاي ايراناير در س//ه مسير تهران، اصفهان و اهواز نيازمند اس//ت و براي برقراري اين پروازها با ايراناير

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.