هاي هما

Jahan e-Sanat - - News -

قرارداد كش//ورمان براي نوس//ازي ناوگان فرسوده خطوط هواپيمايي تبديل ش//ده اس//ت. ميتوان اين ش//ركت را بزرگترين كمپاني توليد هواپيماهاي منطقهاي تا س//قف 90 صندلي برشمرد. اين كمپاني در سال 1981 به واسطه همكاري دو غول هوايي ايرباس و Leonardo تاس//يس ش//د. شركت ايتاليايي- فرانسوي ATR در سال1891 و در مسير همكاري دو شركت بزرگ هواپيماسازي ايرباس و Leonardo شكل گرفت. ATR72 هواپيما دوموتوره توربوپراپ ميانبرد منطقهاي اس//ت و توانايي طي كردن مس//افت 1500 تا 1600 كيلومت//ر را دارد و ميتواند در پروازه//اي داخلي ميان فرودگاهه//اي كوچك ايران مورد استفاده قرار گيرد.

اع/امنيازفرودگاههايكش/وربرايبهكارگيري پرندههاي كوچك مكاتبه داشته است.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر براي س//ه مسير تهران، اهواز و اصفهان ببيشترين متقاضي را داريم انتخاب ATR ها براي برقراري پروازهاي بين اس//تاني در توسعه صنعت حمل و نقل هوايي تاثيرگذار است. مديركل فرودگاه گيالن نيز با بيان اينكه درمس//ير رش//ت به تهران به عنوان يكي از پردرخواستترين مسيرها به مناسبترين هواپيما يعني ATR نيازمند هستيم، گفت: پتانسيل روزانه چهار پرواز ATR هم در مس//ير رش//ت به تهران وجود دارد و نظر ما اين اس//ت كه به جاي يك پرواز ك//ه هماكنون با فوكر و ايرباس انجام ميش//ود روزي چند پ//رواز به تهران با اين هواپيماها داشته باشيم.

پرورش پيشتر اعالم كرده بود كه امكان خريد بيشتر از كمپاني سازنده وجود دارد و قرارداد هما با ATR طوري نوشته شده اس//ت كه در صورت نياز بيشتر فرودگاههاي كشور به ATRها ايران هواپيماهاي بيشتري را خريداري خواهد كند. بر اساس تحليل كارشناسان با تكميل ناوگان ATR و ني//ز ورود س//اير خريدهاي هما از ش//ركتهاي ايرباس و بوئينگ دوباره به روزهاي اوج بازخواهيم گشت و س//هم پروازي خود را از شركتهاي رقيب منطقهاي باز خواهيم گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.