طرح ساخت پالسكوي جديد تا شهريور نهاييميشود

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم-معاونتوسعهساختمانبنيادمستضعفانگفت:طرحمنتخب پالسكوتاشهريورامسالنهاييميشود.منوچهرخواجهدلوييافزود:ازآنجا كه جامعه مهندسي و دانشگاهي عالقهمند بودند در طراحي پالسكو نظر خود را ارائه كنند شوراي عالي معماري و شهرسازي مصوبهاي گذراند كه طرح پالسكو از طريق مسابقه انتخاب شود تا مشاركت مهندسان را در بر داشته باشد. وي اضافه كرد: فرآيند انجام مسابقه در دستور كار قرار گرفت و بر اساس زمانبندي در پايان خرداد ضوابط برگزاري مسابقه اعالم و تا پايان شهريور طرح منتخب، نهايي ميشود، پس از آن دريافت مجوز انجام و كار اجرايي آغاز ميشود.

معاون توسعه ساختمان بنياد مستضعفان ادامه داد: برنامهريزي كرديم پس از دريافت مجوز يا همان پروانه ساخت از شهرداري، تا دو سال كار اجرايي س//اخت پالسكو انجام ميشود زيرا بر اس//اس ضوابط تا طرح و مشخصات آن ارائه نشود مجوزي صادر نميشود. خواجهدلويي گفت: در جهت كمك به استقرار موقت صاحبان سرقفلي پالسكو، اجاره محلي را كه خود كسبه در تقاطع خيابانهاي وليعصر و طالقاني شناسايي كرده بودند براي مدت معيني تقبل كرديم.

وي اضافه كرد: بعد از حادثه پالس//كو، مسووليت بازسازي ساختمان پالسكو به معاونت توسعه ساختمان بنياد مستضعفان واگذار شد. بر اين اساس مشاور طرح كه از مشاوران منطقه 12 شهرداري تهران و مسلط به ضوابط و مقررات است انتخاب شد تا در اسرع وقت كار را انجام دهد. معاون توسعهساختمانبنيادمستضعفانگفت:شرايطملكمجاورپالسكوتاثيري در كار ما ندارد البته اين به مالكان آن ملك برميگردد كه بخواهند اقداماتي را در جهت ايمني آن انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.