جذب031 ميلياردريالبرايايجادزيرساختشهركهايصنعتيگلستان

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي گلستان گفت 130 ميليارد ريال از محل منابع مختلف براي ايجاد زيرساخت شهركهاي صنعتي استان جذب شده است. حجتاهلل خليلزادهصورتي در نشستي با خبرنگاران اظهار داشت: با اين اعتبار، گلستان رتبه نخست جذب اعتبارات عمراني را در ميان شركت شهركهاي صنعتي ساير استانهاي كشور كسب كرد. وي ابراز اميدواري كرد با هزينهكرد اين اعتبارات حداقل زيرساختهاي شهركهاي صنعتي استان براي جذب سرمايهگذار بيشتر فراهم شود. وي از ايجاد دو هزار و 185 فرصت شغلي جديد در سال 96 در شهركهاي صنعتي استان خبر داد و گفت: سرمايهگذاري در ايجاد فرصتهاي شغلي جديد يكي از رويكردهاي اصلي سازمان در قالب اقتصاد مقاومتي است كه جوانان گلستاني از آن بهرهمند خواهد شد. مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي گلستان پيگيري اجراي طرحهاي آموزش به كارگران مشغول كار در شهركهاي صنعتي، مطالعه خوشههاي صنعتي در بازاريابي و تسهيل فروش محصول، ايجاد چهار، پنج تصفيهخانه و استفاده از پساب را از ديگر طرحهاي مهم سالجاري اين شركت در گلستان برشمرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.