اهتمام در اشاعه فرهنگ مديريت مصرف به عنوان يك دارايي نامشهود

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گلستان گفت: مديريت مصرف به عنوان يك دارايي نامشهود از نقاط كليدي است كه بايد مورد اهتمام مجموعهشركتقرارگيرد.علياكبرنصيريدرخصوصمواجههباپيكبارسال69 گفت:براساسبرنامهريزيهايصورتگرفتهاجراوپيگيريفعاليتهايي نظير تعديل روشنايي معابر، توجه و رفع اتصاالت سست، برقهاي غيرمجاز و تست و بازرسي مصارف غيرمتعارف كمك شاياني در كاهش پيك بار خواهد داشت. وي يكي از مهمترين و باصرفهترين راهكارهايي كه بايد مورد توجه مديران ادارات و صنايع قرار گيرد، استفاده و بهكارگيري از ظرفيت مولدهاي اضطراري دانست و افزود: بخشهاي دولتي و خصوصي سرمايهگذاريهاي هنگفتي در بخش تامين و خريد ديزل ژنراتورها انجام ميدهند كه عمال غيرقابل استفاده و غير بهرهور نگهداري ميشوند لذا با عنايت به اهميت ملي كاهش پيك، نياز است با برنامهريزي و احصاي اين پتانسيل قوي در شاخص كاهش پيك به صورت يك مولد مجازي مورد استفاده قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.