ﮔﺮﺍﻧي ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘخﺎﺑﺎﺕ هم ﺭﺳیﺪ

Jahan e-Sanat - - News - ﺗجﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟي

گروه بازرگاني- ب//ا اينكه انتظار ميرفت با شروع سال جديد، وضعيت بازار كاالهاي اساسي تا حدي تغيير كند و به سمت سر و سامان يافتن پيش رود اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه به دليل انتخابات رياستجمهوري در اواخر ارديبهشتماه، تمام مسووالن درگير و دار جنجالهاي سياسي و موضعگيريهايخودبودند،بهطوريكهحدوديكي دو ماه، بازار خود به خود روند خود را طي ميكرد و مسووالن چنان نظارتي بر بازار نداشتند. اين در حالي بود كه با داغ بودن فضاي انتخابات، برخي از مسووالن،آرامشبازاروتعادلقيمتهارابهروزهاي پسازانتخاباتحوالهميكردندوبراينعقيدهبودند كه تا رييسجمهور دولت دوازدهم مشخص نشود، بازار هم روال طبيعي خود را پيدا نميكند.

اما پس از انتخابات رياستجمهوري در 29 ارديبهشتماه و همچنين برگزيده شدن حسن روحاني به عنوان رييسجمه//ور دولت آينده، همچنان روال بازار كاالهاي اساسي تغييري نكرده و همچون گذشته بيسروسامان اداره ميشود. اين در حالي اس//ت كه با آغاز ماه رمضان در 6 خرداد هم به گرانيها دامن زده شد در صورتي ك//ه انتظار ميرفت پس از پايان يافتن جنب و جوشهاي سياسي، دستكم بر زنجيره تامين مواد غذاي//ي از محل توليد تا عرضه، نظارتها بيشترشودتاهرماهبهبهانههايمختلفهمچون مناسبهاي خاص، شاهد افزايش فعاليت دالالن و و سوداگران در بازار نباشيم.

بااينحالهمچنانمتوليخاصيبرايتنظيم بازار كاالهاي اساس//ي وجود ندارد و دستگاههاي نظارتي هم آنچنان كه بايد و شايد به وضعيت بازار رسيدگينميكنند.شايدبههمينخاطراستكه بارها دبير انجمن برنج از وضعيت نابسامان برنج و اختالفقيمتاينمحصولازشمالتامحلعرضه در كالنشهرها گاليه كرده و نامناسب بودن ميزان جريمهها و نوع فعاليت مسووالن نظارتي را عامل گراني برنج عنوان كرده است. چراكه در حال حاضر در برخي مناطق تهران، برنج مرغوب تا كيلويي71 هزار تومان هم به فروش ميرسد در حالي كه در استانهاي شمالي، قيمت برنج به مراتب پايينتر از اين مقدار است.

در اين ميان در رابطه با بازار گوشت نيز برخي از فع//االن اقتصادي با انتقاد از نامناس//ب بودن وضعيت قيمت گوش//ت در كالنشهرها بر اين باور هستند كه مسووالن به جاي برطرف كردن مشكل توپ را به زمين ديگري مياندازند و مردم جريمه گراني گوشت را پرداخت ميكنند. از اين رو با اينكه مسووالن هر روز از اقدامات مختلف براي تنظيم بازار و كاهش قيمت گوش//ت خبر ميدهند اما در ماه رمضان قيمت اين محصول افزايش يافته و در برخي مغازهها تا كيلويي 50 هزار تومان هم به فروش ميرسد.

بازار مرغ هم آنچنان تعريفي ندارد و هر روز با نوسان قيمت مواجه است. آخرين قيمتها از بازار محصوالت پروتئيني بيانگر آن است كه با شروع ماه رمضان گوش//ت مرغ با روند افزايشي قيمت همراهبود.ايندرحالياستكهبهگفتهمديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي، فروشندگان صنف مرغ بهسبباحتسابهزينهسرقفلياقدامبهعرضهمرغ باقيمتباالميكنند.

محمدعليكماليسروستانيدراينراستاگفت: درحالحاضرمرغدارانهركيلومرغزندهبهصورت مدتداررابانرخچهارهزارو056 تومانونقدي چهارهزارو005 تومانعرضهميكنند.ايندرحالي است كه هزينه تمام شده هر كيلو مرغ براي مرغدار پنجهزارو002 توماناست. چراکسیپاسخگونيست گراني در بازار كاالهاي اساسي به جايي رسيده استكهبرخينمايندگانمجلسهمطيروزهاي اخير نسبت به آنها واكنش نشان دادهاند. به عنوان مثال يك نماينده مجلس با انتقاد از گراني گوشت، مرغ و حبوبات در روزهاي اخير گفت چرا كسي در اين باره پاسخگو نيست؟ امير خجسته در تذكري به وزير اقتصاد و دس//تگاههاي نظارتي گفت: در حال حاضر قيمت اجناس روزبهروز گران ميشود وكسيپاسخگونيست،اينكهشاهدگرانيگوشت، مرغ و حبوبات در بازار هستيم آيا به معناي عدم توانايي در كنترل بازار است يا دستهاي ديگري در كار است؟ گراني4 گروهکااليي اين در حالي است كه تازهترين گزارش بانك مركزي نيز از متوسط قيمت خردهفروشي 11 گروه از مواد خوراكي در تهران، از افزايش قيمت در چه//ار گروه كااليي، كاه//ش در چهار گروه و ثب//ات قيمتها در س//ه گروه كااليي حكايت دارد.گ//زارش بانك مركزي از متوس//ط قيمت خردهفروشي برخي از مواد خوراكي در تهران در هفتهمنتهيبه21خردادماهنشانگرآناستكه قيمت چهار گروه كااليي تخممرغ، برنج، گوشت و مرغ افزايش يافته است. در اين هفته همچنين قيمت چهار گروه لبنيات، ميوهها و سبزيهاي تازه و قند و شكر روند كاهشي داشته و قيمت در س//ه گروه حبوب، چاي و روغننباتي بدون تغيير بوده است. تغييراتيكساله همچنين بررسي تغييرات ساالنه قيمتي 11 گروه كاالي خوراكي مورد نظر نيز حاكي از آن است كهقيمتلبنياتدرهفتهدومخردادنسبتبههفته مشابهسالگذشته2/7 درصد،برنج1/32 درصد، 22/7بو//بح درصد،ميوههايتازه6/23 درصد، سبزيهاي تازه 31/9 درصد، گوشت قرمز 16/9 درصد،مرغ7/9 درصد،تخممرغ6/82 درصد،قند وشكر9/51 درصد،چاي3/02 درصدوروغننباتي 8/2 درصد افزايش داشتهاند. لبنياتوتخممرغ در هفته م//ورد گزارش در گروه لبنيات بهاي ماست پاستوريزه و پنير پاستوريزه هر يك معادل 0/5 درصد كاهش داشت و قيمت ساير اقالم اين گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهاي تخممرغ معادل7/3 درصدافزايشيافتوشانهاي001 هزار الي021 هزارريالفروشميرفت. برنجوحبوب در اين هفته در گروه برنج، قيمت برنج داخله درجهيكمعادل4/0 درصدافزايشداشتوبهاي برن//ج وارداتي غيرتايلندي و برنج داخله درجه دو بدون تغيير بود. در گروه حبوب قيمت لپه نخود معادل1/0 درصدافزايشيافتوبهايسايراقالم اين گروه ثابت بود. ميوههاوسبزيهايتازه در هفت//ه م//ورد بررس//ي در ميادين زير نظر ش//هرداري سيب زرد و ليموشيرين عرضه كمي داشت. ساير اقالم ميوه و سبزي تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايسه با ساير ميوهفروشيها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و ترهبار عرضه ميشد. ميوهفروشيهاي سطح شهر اقالم ميوه و س//بزي ت//ازه را عرضه ميكردند كه در گروه ميوههاي تازه قيمت س//يب قرمز معادل 0/7 درصد،س//يبزرد2/7 درصدوگيالس1/2 درصد افزايش ولي بهاي ساير اقالم اين گروه بين 0/3 درصد تا 27 درصد كاهش داش//ت. در گروه س//بزيهاي تازه قيمت سيبزميني معادل 0/7 درصد، پياز 4/2 درصد و س//بزيهاي برگي 8/7 درصد افزايش ولي بهاي ساير اقالم اين گروه بين 1/1 درصدتا3/71 درصدكاهشيافت. گوشتقرمزومرغ همچنين در هفته مورد گزارش قيمت گوشت گوسفندمعادل9/1 درصد،گوشتتازهگاووگوساله يكدرصدومرغ7/0 درصدافزايشداشت. قند،شكر،چايوروغننباتي دراينهفتهبهايشكرمعادل3/1 درصدكاهش يافت و قيمت قند، چاي خارجي و انواع روغننباتي بدونتغييربود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.