تاكيد ايران و مالزي بر گسترش حجم تجارت دوجانبه

Jahan e-Sanat - - News -

در حال حاضر حجم تجارت ايران و مالزي 500 ميليون دالر اس//ت در حال//ي كه اين مي//زان در حد ظرفيتها و تواناييهاي دو كشور نيست و بايد ارتقا پيدا كند. بر همين اساس در ديدار وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان با دا تو س//ري مصطفي محمد وزير صنعت و تجارت مالزي، دو طرف بر لزوم و اهميت توسعه روابط اقتصادي و تجاري دو كشور تاكيد كردند.

محمدرضا نعمتزاده تاكيد كرد: تقويت و تسهيل روابط بانكي از عوامل مهم ارتقاي روابط تجاري است و با تسهيل اين امر، بازرگانان ميتوانند مبادالت مالي را به راحتي انجام دهند و سرمايهگذاريهاي دو طرف هم بيشتر خواهد شد. وي با بيان اينكه از ورود س//رمايهگذاران مالزيايي به ايران استقبال ميكنيم، افزود: س//ابقه همكاري با شركتهاي بزرگ مالزيايي را در گذش//ته داريم كه به دليل تحريمها اين همكاريها متوقف شد و مشتاقيم كه مجدد احيا شود. وي با اش//اره به تواناييهاي موجود در بخش نفت، گاز و پتروشيمي، صنعت غذايي، صنعت الكترونيك و خودرويي كشورمان از شركتهاي مالزيايي دعوت كرد با شركتهاي ايراني به صورت سرمايهگذاري مشترك همكاريهاي خود را آغاز كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت بر لزوم ساماندهي تعرفهها براي هموار كردن فعاليت تجار دو كشور تاكيد و تصريح كرد: سرمايهگذاريهاي مشترك و بلندمدت ايران و مالزي ميتواند زمينههاي مناسبي براي توسعه بيشتر دو كشور ايجاد و روابط اقتصادي را تقويت كند. وي همچنين مبادله و ارائه خدمات فني مهندسي و ساير بخشها را در كنار داد و ستد كاال مهم برشمرد. همچنين در ادامه اين ديدار، وزير صنعت و تجارت مالزي با بيان اينكه ظرفيتهاي همكاري بين دو كش//ور بهطور كامل شكوفا نشده است، گفت: بايد براس//اس چش//ماندازي كه روساي جمهور دو كش//ور در ديدار با يكديگر ترس//يم كردند براي گسترش همكاريهاي تجاري و اقتصادي تالش كنيم.

داتو سري مصطفي محمد در ادامه اين ديدار با اشاره به اينكه موانع بانكي بين دو كشور به زودي مرتفع ميشود، افزود: در بخش گردشگري نيز دو كشور زمينههاي مناسبي ب//راي ارتقاي س//طح همكاريها دارند ك//ه در اين زمينه افزاي//ش پروازها بين ته//ران و كواالالمپور ميتواند نقش تاثيرگذاري داشته باشد. وي از آمادگي مالزي براي كمك به س//رمايهگذاران ايراني خبر داد و تصريح كرد: در بخش خودروس//ازي هم همكاريهايي در گذشته بين دو كشور بوده است و اميدواريم اين همكاريها به روز شود و تعامل بين خودروسازان دو طرف ارتقا يابد.

گفتني اس//ت پس از وقفه 10 س//اله بين فعاليتهاي اي//ران و مالزي و همچنين آخرين كميس//يون مش//ترك بين دو كش//ور كه 10 س//ال پي//ش انجام ش//ده بود، به تازگي سند كميسيون مش//ترك همكاريهاي اقتصادي بي//ن اي//ران و مالزي امضا ش//د. چند روز پيش نشس//ت كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ايران و مالزي با حضور محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و مصطفي محمد، وزير صنايع و تجارت خارجي مالزي در تهران برگزار ش//د و در زمينههايي همچون روابط بانكي، روغن پالم، حملونقل، گردش//گري و ICT صحبت شد. وزير صنعت و تجارت بينالملل مالزي همچنين از راهاندازي دفتر نمايندگي در تهران براي صادرات روغن نخل )پالم( به ايران خبر داد و گفت: اميدواريم شاهد افزايش صادرات روغن نخل به ايران باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.