رقابت ايران و تركيه براي تامين نياز غذايي قطر

Jahan e-Sanat - - News -

در ح//ال حاض//ر ايران و تركيه در يك رقابت تج//اري با قطر روبهروي هم قرار گرفتهاند. در حالي كه پس از قطع روابط ديپلماتيك چهار كشور عربي با قطر و احتمال وقوع بحران غذايي در اين كشور، مسووالن دولتي و همچنين فعاالن بخش خصوصي ايران در واكنشهاي مختلف براي تامين نيازهاي روزانه غذايي بازار قطر اظهار آمادگي كردند، تركها اينبار هم براي تامين مواد غذايي قطر و اس//تفاده از فرصت اقتصادي پيشآمده پيشدس//تي كردند تا همچنان فرصتس//وزيهاي ايران در منطقه تداوم ياب//د؛ فرصتي كه اخيرا هم در بازار روسيه از دست رفت.

البته به تازگي مقامات رسمي قطر اعالم كردهاند براي تامين نياز غذايي و آب كشورشان در حال مذاكره با ايران و تركيه هستند. اما تركيه اين فرصت را غنيمت دانسته و بالفاصله مسووالن بخش صادرات و محصوالت غذايي اين كشور آمادگي خود را براي اين تجارت اعالم كردند در حالي كه دولت ايران نيز بايد هرچه سريعتر مذاكرات و برنامهريزيها را براي حضور در بازار قطر آغاز كند تا ما بتوانيم از اين فرصت طاليي به بهترين شكل ممكن استفاده كنيم.

در همين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تحريمهاي اقتصادي چند كش//ور عربي از جمله عربستان و امارات عليه قطر در روزهاي گذشته و اس//تفاده از اين فرصت براي حضور ش//ركتهاي ايراني در بازار قطر و افزايش صادرات مواد غذايي به اين كشور، تصميم دارد هياتي را از ايران براي بررسي بازار اين كشور به قطر اعزام كند. اما به گفته رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران، دولت بايد هرچه سريعتر مذاكرات، البيگريها و برنامهريزيهاي گسترده را براي حضور قوي شركتهاي ايراني و محصوالت داخلي در بازار قطر آغاز كند تا ما بتوانيم از اين فرصت طاليي به بهترين شكل ممكن استفاده كنيم.

احم//د صادقي//ان اظهار كرد: اين يك واقعيت اس//ت كه اگر س//ريع عمل نكني//م اي//ن بازار را به رقباي ديگري همچ//ون تركيه كه از همين حاال فعال شدهاند، واگذار خواهيم كرد. توجه داشته باشيد كه اگر محصوالت تركيهاي در ويترينهاي فروشگاههاي قطري جا گرفتند و روي قفسهها چيده شدند ما ديگر شانس چنداني براي حضور در اين بازار نخواهيم داشت و به راحتي نميتوانيم جايگزين آنها شويم.

او بوروكراسيها، محدوديتها و قيد و بندهاي اضافه را بزرگترين چالش پيش روي توليدكنندگان ايراني براي حضور در بازار قطر و استفاده از فرصت پيش آمده، دانست و به مهر گفت: دولت بايد با حمايت از توليدكنندگان داخلي هرچه زودتر شرايط را براي حضور آنها در بازار قطر فراهم كند و مهمترين گام در اين مسير برداشتن بوروكراسيها و قيد و بندهايي است كه در زمينه صادرات محصوالت وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.