عالمت »ساخت ايران« روي برندهاي اروپايي

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نيم- رييس اتحاديه لوازمخانگي از آغاز ساخت برندهاي معروف لوازمخانگي خارجي ايتاليايي، چيني و آلماني با برچسب ساخت ايران خبر داد و اظهار كرد: برندهاي معروف اين كشورها در ايران در حال ساخت بوده و به بازار عرضه شده است.

محمد طحانپور با اشاره به آينده روشن لوازمخانگي در ايران ادامه داد: هماكنون آبگرمكن و پكيج با مشاركت آلمان و لباسشويي و ظرفشويي با همكاري ايتاليا در ايران در حال ساخت است.

رييس اتحاديه لوازمخانگي با اشاره به فعاليت بزرگترين كارخانه توليد لوازمخانگي در چين گفت: اين كش//ور برندهاي معروف دنيا را با برند آن كشور توليد و به بازار بينالمللي عرضه ميكند كه هماكنون در ايران نيز اين فعاليت را آغاز كرده است.

طحانپورماندنكارخانههايتوليدكنندهلوازمخانگيايرانيرادربازارعرضه درصورتتوليدمناسبامكانپذيردانستوافزود:برخيازلوازمخانگيايراني نيزنسبتبهسالهايگذشتهباواردكردنتكنولوژيودانشجديدازكيفيت بسيار بااليي برخوردار شده است.

او ايران را قطب و هاب منطقه براي صادرات لوازمخانگي اعالم كرد و گفت: برندهاي معروف كره خط توليد لوازمخانگي را راهاندازي كردهاند كه با توجه به نبود كارخانه ديگري در كشورهاي منطقه، ايران در دو سال آينده براي لوازمخانگي به هاب منطقه تبديل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.