هر كسي از مادرش قهر ميكند، نانوايي ميزند

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- آنطور كه رييس اتحاديه نانوايان تهران بيان كرده است، در حال حاضر هر كسي از مادرش قهر ميكند نانوايي ايجاد ميكند بهطوري كه بر اساس بخشنامه سال گذشته دولت، تعداد نانواييها از27 هزار واحد به48 هزارواحدرسيدهاست.

قاسم زراعتكار با انتقاد از افزايش تعداد نانواييها و ايجاد بينظمي در اين ارتباط گفت: بر اساس بخشنامه 6 مهرماه 95 دولت، تعداد نانواييها از 72 هزارواحدبه48 هزارواحدرسيدوحدود21 هزارواحدبهنانواييهايكشور اضافهشد.برايناساسمغازهوخانههايزياديتبديلبهنانواييميشوندكه اين امر بينظمي زيادي ايجاد كرده است. وي اظهار كرد: غالب نانواييهاي اضافهشدهسنتيپزبودهوبيشتراز59 درصدنانكشورازطريقواحدهاي سنتيپزتامينميشود.

رييس اتحاديه نانوايان تهران همچنين در رابطه با قيمت نان بيان كرد: هيچگونهافزايشيدرقيمتناندربازارمصرفنداريمواينمحصولكماكان بهقيمتسال39 بهفروشميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.