دستورحذفقاچاق261 كااليكشاورزي

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- در راستاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، دستورالعمل اجرايي ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه كاالهاي كشاورزي در نامهاي از سوي رييس ستاد پايش قاچاق محصوالت كشاورزي ابالغ شد. بر اين اساس علياكبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي و رييسستادپايشقاچاقمحصوالتكشاورزيدرنامهايخطاببهمديرانو روسايسازمانهايتابعهواستانياينوزارتوهمچنينرييساتاقبازرگاني، صنايع،معادنوكشاورزيكشور،دستورالعملاجراييثبتشناسنامه،اخذو نصب شناسه كاال براي گروه كااليي كشاورزي را ابالغ كرد.

رييس ستاد پايش قاچاق محصوالت كشاورزي در اين نامه با اشاره به اينكه اجراي اين دستورالعمل براي 162 قلم كاالي كشاورزي از تاريخ اول تيرماه6931 وبرايكاالهايوارداتيازاولآبانماهسالجاريبرايكاالهاي توليديالزامياست،تاكيدميكند:مطابقماده8 دستورالعمل،دستگاههاي مجوزدهندهمكلفنددرزمانصدورمجوزهايواردات،صادرات،توليدوترانزيت بر اساس شناسه كاال اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.