آگه Ö‌ا u ضار‌مته ‌º (‌مربو•‌ب|ادگاه‌با‌فر‘‌وm ود‌كيفرy واست‌)‌ مجتمž‌قضايÖ‌و·ي صر‌(عl)‌تهران‌:‌بموm\‌پرون|ه‌كالسه‌باي´ان‌Ö شماره‌812069‌برا Õ‌محم|‌ضيا WÖ‌به‌اتهام‌ب Ö‌ا u تيا—Ö‌در‌امر‌رانن|گ ‌Ö منجر‌ به‌ ايراد‌ ص|مه‌ £يرعم|Õ‌ از‌ سو‌Õ دادسرا‌Õ عموم‌Ö و‌

Jahan e-Sanat - - News -

تنشه//ا در خاورميانه روز پنجم ژوئنوقتيكهعربستانسعودي،مصر، امارات متحده عربي و بحرين با اتهام حمايت از تروريسم روابط خود با قطر را قطع كردند، به حداكثر رسيد.

متح//دان عرب كه نق//ل و انتقال هواي//ي، دريايي و زمين//ي را به قطر ممنوع كردن//د، محدوديتهايي هم ب//راي كش//تيراني به قط//ر و از قطر اعمال كردند.

در همين راس//تا عرضه س//وخت در بن//در فجي//ره )بزرگترين مركز بانكرينگ خليج فارس( به كشتيهاي با پرچم قطر يا كشتيهايي كه از مبدا قطر به اين بندر وارد شدهاند نيز متوقف خواهد شد.

بنابراين اين كشور بايد تالش كند بن//ادر جديدي براي س//وختگيري مجدد كشتيهاي خود پيدا كند.

فجي//ره كه يك//ي از كوچكترين اميرنش//ينهاي امارات متحده عربي است، بزرگترين هاب سوختگيري كشتي در خاورميانه بهشمار ميرود و معم//وال نقطه توق//ف مهمي براي نفتكشهاي حامل نفت و گاز طبيعي مايع قطر در مسير خروج آنها از خليج فارس است.

به گفت//ه كارگزاران، اين مس//اله قط//ر را كه عضو اوپك اس//ت، ناچار كرده مكانهاي سوختگيري مجدد جديدي را در جبلالطارق، سنگاپور و س//اير هابهاي سوخت كشتيراني پيدا كند كه احتماال هزينه صادرات اين كش//ور را باال برده و روند تحويل را كند ميكند.

در همي//ن حال ايران براي تامين سوخت كشتيهاي قطري از طريق مراكز بانكرينگ قش//م و بندرعباس اعالم آمادگي كرده است.

بر اس//اس اين گزارش س//ازمان بنادر عربستان سعودي روز دوشنبه در حس//اب توئيتري خود اعالم كرد ورود كش//تيهاي حامل پرچم قطر يا كش//تيهايي كه تح//ت مالكيت شركتها يا ش//هروندان قطري قرار دارند به بنادر اين كشور ممنوع است وهمچنينكاالهايقطرياجازهتخليه در بنادر سعودي را نخواهند داشت.

اي//ن محدوديتها ش//ركتهاي كش//تيراني را دچار سردرگمي كرد، آنها كه نگ//ران عواقب احتمالي اين محدوديتها بودند دست به اقداماتي احتياط//ي و پيش//گيرانه زدند مثال به دنب//ال نفتكشهاي//ي كوچكتر ميگش//تند تا فقط نفتخام قطر را بارگيري كنند.

در اي//ن مي//ان مناب//ع صنعتي و كشتيراني به رويترز گفتند: سازمان بنادر نفت ابوظبي با صدور بخشنامه جديدي، محدوديتهاي قبلي براي كشتيهاي غيرقطري يا حامل پرچم اين كش//ور و كشتيهايي كه از مبدا ي//ا به مقصد قطر حركت ميكنند را حذف كرد.

به گفته يك كارگزار كش//تي در س//نگاپور، اين اقدام امكان بارگيري مجدد محمولههاي نفت//ي را فراهم ميكند.

بهگفتهيكمنبعآگاهخاورميانهاي، هي//چ اطالعيه رس//مي درباره توقف بارگيري مج//دد محمولههاي نفتي وجود نداشته است.

در همين حال دادههاي كشتيراني در تامس//ون رويت//رز ايكون نش//ان ميدهد كه ص//ادرات نفتخام قطر با ممنوعيت پهلوگيري كشتيها كه توسط برخي كشورهاي عربي اعمال شده با مش//كل خاصي مواجه نشده است و تانكرها، نفتخام قطري را به همراه محمولههايي از امارات متحده عربي بارگيري ميكنند.

به گزارش رويترز بر اساس دادههاي كشتيراني تامسون رويترز ايكون، دو نفتكش بس//يار عظيم ك//ه هر كدام ميتوانند تا دو ميليون بشكه نفت را حمل كنند، روز چهارشنبه با موفقيت نفتخ//ام ابوظبي را بارگيري كردند، با وجود اينكه اين كش//تيها قبال در مرحلهقبليسفردرياييخودنفتخام قطر را هم بار زده بودند.

طبق يافتهه//اي رويترز از چرخه كشتيراني، اين بارگيريها پس از اين انجام شد كه ابوظبي محدوديتهاي اعمال شده بر محمولههاي نفتي كه به س//وي قطر عازم هستند يا از قطر ميآيند را تسهيل كرده است.

ب//ر اين اس//اس روز چهارش//نبه س//وپر نفتكش آپولو دريم، نفتخام زاكوم ابوظب//ي را در حالي بارگيري كرد كه قبال محمولهاي از نفت مارين قطر را بارگيري كرده بود.

اين نفتكش كه پرچم پاناما روي آن است و توسط شركت پااليشگاهي ايدميتس//و كوس//ان ژاپ//ن مديريت ميش//ود، نفتخام قطر را 6-5 ژوئن در جزيره حلول بارگيري كرد و بعد از آن به جزيره زيركو در ابوظبي رفت تا نفت زاكوم امارات را بارگيري كند.

ابر نفتكش دوم نيو فرندشيپ هم نفتخام ابوظبي را روز چهارش//نبه بارگيري ك//رد در حالي كه اين نفت كش قبال در 5-4 ژوئن از راس الفان قط//ر محمولهاي نفت//ي را بارگيري كرده بود.

هر دو تانكر مس//تقيما از قطر به ام//ارات عزيمت كردند و در س//اعت 10:41 ب//ه وقت جهاني راس تنوراي عربس//تان را به عنوان مقصد بعدي خود اعالم كردند.

دو ش//ركت پااليشگاهي آسيايي در اين ب//اره اعالم گفتند ما با حمل محمولههاي قطري دچار هيچ مشكل و مسالهاي نش//ديم و فعال همهچيز معمولي پيش ميرود. لغوتسهيلممنوعيتها اين در حالي است كه سازمان بنادر نفت//ي ابوظبي با تغيير تصميم قبلي براي تسهيل محدوديتها، ممنوعيت براينفتكشهايمرتبطباقطركهوارد بنادر امارات متحده عربي ميشوند را دوباره وضع كرد.

اين سازمان با صدور بخشنامهاي، اعالم كرد ورود همه كشتيها از مبدا و به مقصد قطر حامل هر پرچمي كه باشند، ممنوع است. شركت ملي نفت ابوظبي هم روز پنجشنبه اطالعيهاي با مضمون مشابه منتشر كرد.

طبق بخش//نامه س//ازمان بنادر نفت//ي ابوظب//ي، ممنوعي//ت براي همه كش//تيهاي حامل پرچم قطر و كش//تيهايي ك//ه تح//ت مالكيت شركتها و شهروندان قطري هستند، به قوت خود باقي است و اين كشتيها اجازه نخواهند داشت وارد بنادر نفتي شوند.

اي//ن ممنوعيت، ش//يوه متداول بارگيري مشترك محمولههاي نفتي از كشورهاي مختلف در يك نفتكش به منظور كاه//ش هزينههاي حمل را مختل خواهد ك//رد. جلوگيري از بارگيري مش//ترك نفت قطر و ساير گريدهاي خاورميان//ه بر هزينههاي حملونق//ل پااليش//گاهها ميافزايد و وضعيت بغرنج لجس//تيكي ايجاد ميكند.

يك منبع آگاه در يك پااليش//گاه آسيايي به رويترز گفت: شركت ملي نفت ابوظبي رسما تاييد كرده است كه ما نميتوانيم بارگيري مشترك از مبدا و به مقصد ابوظبي داشته باشيم. بنابراينبايدكشتيهايجديدبيابيمو سپسامكانبارگيريمشتركدرساير نقاط منطقه را پيدا كنيم. از سوي ديگر شركتهاي قطري

و خري//داران اصلي سوخت كشتي از بندر فجيره هس//تند و اين دو شركت در مجموع 150-120 هزار تن از فروش ماهانه بندرفجيرهرابهخوداختصاصدادهاند. در ص//ورت تداوم اين محدوديتها و با احتس//اب عدم فروش س//وخت به كشتيهايغيرقطريكهبهسمتاين كشور حركت ميكنند يا از قطر به اين بندر ميآيند، تاثير بر فروش سوخت كشتي امارات متحده عربي قابل توجه خواهد بود. اعم//ال محدوديت براي ورود به آبهاي امارات احتماال بدان معناستكهاينكشتيهاسوختمورد نياز خود را از جايي ديگر نظير بنادر ايراني يا عماني تامين خواهند كرد.

با افزايش تقاض//اي ناگهاني براي س//وخت، بن//ادر عمان//ي و ب//هدلي//لع//دموجود زيرس//اخت مناسب و امكانات عرضه و بارگيري، با چالش//ي جدي روبهرو خواهند شد.

ضمن اينكه با شروع بادهاي فصلي تا س//ه هفته ديگر، بن//در عمليات سوختگيري در لنگرگاه را تا ماه سپتامبر به تاخير خواهد انداخت.

حجمفروشسوختكشتيتوسط بن//در درس//الهاياخيربا افزايش هم//راه بوده و به حدود 200 هزار تن در س//ال رسيده است كه به طور انحصاري توس//ط شركت نفت عمان عرضه ميشود.

در همين ح//ال همزمان با توقف عرضه س//وخت از س//وي بانكرينگ فجي//ره ام//ارات، ايران ب//راي تامين سوخت كشتيهاي قطري از طريق مراكز بانكرينگ قش//م و بندرعباس اعالم آمادگي كرده است.

مصطف//ي كش//كولي، ريي//س هياتمديره انجمن صنعت بانكرينگ ايران در گفتوگو با انرژينيوز با بيان اينكه هيچ گون//ه محدوديتي براي عرضه سوخت ش//امل نفت كوره و گازويي//ل به كش//تيهاي قطري يا اجاره قطر توسط ايران وجود ندارد، گف//ت: از چند هفت//ه قبل فعاليت چندي//ن مركز بانكرين//گ ايران در خليج ف//ارس و تنگه هرمز از س//ر گرفته شده است. اين مقام مسوول با بيان اينكه هماكنون از طريق مراكز بانكرينگ قشم و بندرعباس امكان تامين سوخت كشتيها، نفتكشها و كشتيهايحمل قطرياتحت اج//اره قطر وجود دارد، افزود: ايران يكي از مرغوبترين انواع نفت كوره و گازوييل را براي عرضه و فروش به كشتيهاي عبوري در خليج فارس بر عهده دارد.

قط//ر يك//ي از كوچكتري//ن توليدكنندگان نفت خاورميانه است و پااليشگاهها، نفت اين كشور را به همراه نفت صادركنندگان بزرگتري مانند عربستان س//عودي و امارات متحده عربي بارگيري ميكنند.

تش//ديد محدوديته//ا ب//راي كشتيهايي كه از مبدا و به مقصد قطر تردد ميكنند، مشكالت لجستيكي را كهاز5 ژوئنباقطعروابطديپلماتيك عربس//تان س//عودي، مصر و امارات متحده عربي با قطر آغاز شد، حادتر خواهد كرد.

مشتريانيكهقراردادهايبلندمدت با شركت ملي نفت ابوظبي دارند در صورت//ي كه محموله بارگيريش//ده به طور مشترك، تنها از قطر نباشد، ممكن است از ممنوعيت بندري معاف ش//وند زيرا شركت ملي نفت ابوظبي نميخواهد باعث نارضايتي اين دسته از مشتريان شود.

معاملهگران و پااليشگاهها براي كنار آمدن با اين ممنوعيت، ممكن اس//ت گزينههايديگرمانندچارترنفتكشهاي كوچكترياانتقالكشتيبهكشتينفت را مورد بررسي قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.