نفت 47 دالري شد

Jahan e-Sanat - - News -

قيمتهاي نفت كه اخيرا كاهش چشمگيري را تجربه كردند، صبح روز جمعه تغييري نداشتند اما به دليل مازاد عرضه نفت در بازارها، قيمتها همچنان تحت فشارهستند.

قيمت نفت برنت درياي شمال در ساعت 5:04 صبح ديروز به وقت گرينويچ در بازار لندن 47 دالر و 86 سنت در هر بشكه بود كه نسبت به آخرين قيمت روز پنجشنبه تغييري نداشت. قيمت نفت برنت از 25 مي )چهارم خرداد( كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( توافق كاهش توليد اين سازمان را تا پايان سه ماهه نخست سال 2018 تمديد كرد، 12 درصد كاهش يافته است. هر بشكه نفتخام وست تگزاس اينترمدييت آمريكا نيز در ساعت يادشده در بازار نايمكس اين كشور به قيمت 45 دالر و 63 سنت معامله شد كه نسبت به آخرين قيمت ديروز تنها يك سنت كاهش داشت. قيمت نفتخام آمريكا نيز در مقايسه با 25 مي تقريبا 11 درصد كاهش پيدا كرده است. بانك سرمايه گذاري جفريس آمريكا اعالم كرد، مهمترين عاملي كه اكنون مانع كاهش مازاد عرضه نفت در بازارها ميشود، افزايش توليد نفت در آمريكاست و قيمتها در حال كاهش به سطوحي هستند كه بازار آخرين بار در سهماهه چهارم سال 2016 تجربه كرده است. سازمان اطالعات انرژي آمريكا در تازهترين گزارش خود، ميزان ذخاير نفتخام تجاري آمريكا را 513/2 ميليون بشكه اعالم كرد كه اين روند افزايشي موجب تعجب بسياري از تحليلگران اقتصادي شد.

بر همين اساس، بازارهاي آسيايي به دليل افزايش ذخاير نفت روي شناورها توس//ط تجار كه شاخص اصلي در نشان دادن اشباع بازار است، با مازاد عرضه روبهرو شده است. بر پايه اين گزارش، آمار رديابي نفتكشها در توماسون رويترز نشان ميدهد كه حداقل 25 سوپرتانكر نفتكش در حال حاضر در تنگه ماالكا و سنگاپور بدون مشتري شناور هستند. اين در حالي است كه با توجه به رشد تقاضا در آسيا اين ميزان از نفت ذخيره شده، نميتواند به كاهش ذخاير نفت شناور كمك كند. ضمن اينكه ميدان نفتي »شرارا« ليبي هم با ظرفيت توليد روزانه 270 هزار بشكه در روز بازگشايي شده و تا سه روز آينده به توليد عادي خود بر ميگردد كه اين رقم هم به عرضه جهاني نفت افزوده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.