دعوت از توليدكنندگان نفت آفريقا براي عضويت در اوپك

Jahan e-Sanat - - News -

گينهاستواييكهجديدترينعضواوپكاست،ازتوليدكنندگانآفريقايي دعوتكردبرايحمايتازارزشمنابعنفتيخودمتحدشدهوبهاينسازمان ملحق شوند. گابريل اوبيانگ، وزير معادن، صنعت و انرژي گينه استوايي در كنفرانسيدركيپتاونگفت:بااكتشافاتبيشتريكهدرسراسرآفريقاانجام ميشود، همكاري ميان توليدكنندگان اهميت زيادي خواهد داشت. گينه استوايي ماه گذشته به سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( پيوست. اگرچه گينه استوايي كشور كوچكي بهشمار ميرود، اما سومين توليدكننده بزرگ نفت پس از نيجريه و آنگوال در جنوب صحراي آفريقاست. اين كشور مانندسايركشورهايسرشارازمنابعنفتيمانندعربستانسعوديآمادهزماني ميشود كه در آن تقاضاي انرژي در جهان براي نفتخام كمتر ميشود.

براساسگزارشبلومبرگ،اگرچهآژانسبينالملليانرژيپيشبينيكرده استمصرفجهانينفتدردودههآيندهافزايشپيداميكنداماسناريوهاي ديگري وجود دارند كه بر اساس آنها، تقاضا براي گاز طبيعي ممكن است به ميزان5/31 ميليونبشكهازتقاضابراينفتتاسال0402 راحذفكندو رشدبهينهمصرفورواجخودروهايبرقيممكناستميليونهاتنديگراز تقاضابراينفتخامبكاهد.بهگفتهاوبيانگ،سازمانيماننداوپكدرحمايتاز توليدكنندگاندرشرايطيكهدورنمايبازارهاتغييرميكند،ضروريبهشمار ميرود.گينهاستواييتالشميكندتوليدنفتراازحدود962 هزاربشكه در روز در حال حاضر به 300 هزار بشكه در روز در دو سال آينده و به 500 هزار بشكه در روز ظرف پنج سال آينده افزايش دهد.

ازسويديگريگناسيوسجونان،وزيرانرژيومنابعمعدنياندونزيتاكيد كرد اين كشور بعد از تعليق مجدد سال گذشته خود از عضويت اوپك، امكان دارد باز هم عضو فعال اين سازمان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.