دولت باید هزینه درمان دانشآموزان درودزن را بپردازد

Jahan e-Sanat - - News -

رییس تیم درمان دانشآموزان شینآبادی درباره درمان دانشآموزان حادث//ه درودزن و در واکنش به اینکه گفته میش//ود دولت هزینه درمانش//ان در بیمارس//تان خصوص//ی را نمیپ//ردازد، گفت: این دانشآموزان به دلیل اینکه در مدرس//ه دچار س//وختگی شدهاند، هر بیمارستان و پزشکی را که برای درمان انتخاب کنند، دولت موظف است، هزینه درمان آنها را پرداخت کند.

به گزارش ایلنا، 11 س//ال قب//ل در چهاردهم آذرماه سال 1385 دانشآموزان کالس دوم مدرسه شهید رحیمی در روستای درودزن از توابع استان فارس براثر افتادن چراغ عالءالدین در کالس دچار سوختگی میشوند. 11 سال از آن روزهای سخت و پرالتهاب میگذرد و کودکان دیروز مدرسه شهید رحیمی امروز جوانانی هس//تند ک//ه برای ورود به جامعه با مشکالت فراوانی روبهرواند.

محم//د ج//واد فاطم//ی، ریی//س تی//م درمان دانشآموزان ش//ینآبادی درب//اره جراحی زیبایی بچههای مدرس//ه درودزن اظهار کرد: این کودکان از همان ابتدا تحت نظر پزش//کان دانش//گاه شیراز بودند و مس//وول درمان آنها دکتر محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز هستند. ما نیز در اواخر س//ال 94 از آنها دعوت کردیم ت//ا در دو همایش س//وختگی و انجمن حمایت از بیماران سوختگی شرکت کنند.

او با بیان اینکه این دانشآموزان در این همایش توسط پزشکان متخصص در تهران معاینه شدند، گفت: برای همه آنها با تش//کیل پرونده فتوگرافی انجام شد. همچنین مالقاتی با دکتر ایازی معاونت اجتماع//ی وزارت بهداش//ت داش//تند و در آنج//ا مشکالتشان را مطرح کردند و ایشان دستور دادند همه امکاناتی که برای بچههای ش//ینآباد در نظر گرفته شده، برای آنها نیز انجام شود.

این جراح پالستیک با بیان اینکه بعضی عملها در بیماران سوختگی فوری است، گفت: بعد از اینکه مرحله حاد سوختگی به پایان میرسد، برای برطرف کردن عوارض س//وختگی معموال یکسری عملها اورژانسی هستند و باید بالفاصله انجام شوند به طور مثال اگر براثر سوختگی چسبندگی گردن، پلک ...و ایجاد شده و خطراتی را برای بیمار به همراه داشته باش//د باید بالفاصله و ب//دون هیچ وقفهای و بدون توجه به سن بیمار و اینکه سوختگی در چه زمانی اتفاق افتاده است، عمل شود.

او به عمله//ای زیبایی برای برطرف کردن اثر سوختگی در این بیماران اشاره کرد و گفت: معموال این نوع جراحیها پس از گذشت زمان انجام میشود و اینگونه نیست که بگوییم اگر از یک زمانی گذشت دیگر امکانی برای انجام این نوع عملها نیست حتی در برخی موارد توصیه میشود در بزرگساالن یک سال بعد از سوختگی و در کودکان دو یا سه سال بعد از زمان سوختگی که آثار سوختگی و التهابها برطرف شد، عمل جراحی انجام شود.

فاطم//ی با بی//ان اینکه مهمتری//ن موضوع در بیماران س//وختگی این اس//ت که آنها هم باید به اجتماع بازگردند، تصریح ک//رد: بیماری که دچار س//وختگی شده، برای حضور در خانواده و اجتماع نیاز به حداقلهای ظاهری دارد و بدون شک فردی که از ناحیه صورت و دس//ت دچار سوختگی شده و غیرطبیعی است، در خانواده و اجتماع انزواطلب میش//ود و تنهایی را به حضور در اجتماع ترجیح میدهد، چراکه مردم در مواجهه با بیمار س//وخته ش//وکه میشوند و او را خیره نگاه میکنند که این مس//ایل باعث میشود بیماری که دچار سوختگی ش//ده ناراحت ش//ود و دوباره آن حادثه را برای او یادآوری شود.

وی ب//ا تاکید براینکه بیمار س//وخته ش//ده از یادآوری حادثه بیزار است، گفت: یکی از توصیههای پزشکان به افراد عادی این است که هیچگاه از بیمار سوخته علت سوختگی را جویا نشوند چراکه برای او یادآوری خاطرات دردناک است که باعث آزار بیمار میشود. همه این موارد موجب میشود جراحیهای پالستیک هرچه سریعتر روی افراد دچار سوختگی انجام شود تا فرد به ظاهر تقریبا عادی بازگردد. از همینرو جراحان پالستیک باید برنامهریزی داشته باش//ند تا با تعداد عمل کمتر و فواصل منطقی تا جایی که امکان دارد سعی کنند فرد را به گونهای به حالت طبیعیت//ر بازگردانند که بتواند زودتر به اجتماع بازگردد.

این فوقتخصص جراحی پالس//تیک و زیبایی ب//ا بیان اینکه یک فرد س//وخته هیچگاه به حالت طبیعی خود بازنمیگردد، خاطرنشان کرد: عوارض سوختگی تا آخر عمر با بیمار سوخته باقی میماند. از همینرو در انجمن حمایت از بیماران سوختگی تاکید بس//یاری براین موضوع داری//م که والدین، مسووالن، سیاستگذاران و همه مردم از سوختگی پیش//گیری کنند، چراکه اگر سوختگی اتفاق افتد درمان دارد اما به طور کامل برطرف نمیشود.

فاطمی در پاسخ به این سوال که آیا بیمارستانهای دولتی امکانات الزم برای درمان این بیماران را دارند یا خیر، اظهار کرد: بیمارس//تانهای دولتی چه در تهران و چه در شیراز این توانایی را دارند که بتوانند بیماران سوختگی را درمان کنند.

این جراح پالس//تیک با تاکی//د بر اینکه دولت باید در زمینه س//وختگی فرهنگسازی کند و به ج//ای پخش آگهیهای چیپس و پفک از رس//انه مل//ی برنامههایی برای پیش//گیری از س//وختگی پخ//ش کند، گفت: اگر فردی براثر س//هلانگاری دچار سوختگی ش//ده. خودش غفلت کرده است اما کس//انی که در اماکن عمومی و وس//ایل نقلیه عمومی دچار س//وختگی میش//وند دولت وظیفه دارد هزین//ه درمان این بیماران را به بهترین وجه پرداخت کند و این افراد میتوانند در صورت عدم پرداخت هزینه از سوی دولت شکایت و درخواست غرامت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.